Legislacja

Od 1 listopada zmiany w badaniach technicznych pojazdu

29 października 2022

Od 1 listopada zmiany w badaniach technicznych pojazdu
(PIXABAY)

1 listopada br. w życie wchodzi rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2022.2066 [kliknij]).

Delegacja zmian. Rozporządzenie realizuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.). Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall do wykazu badanych elementów, metod, kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający i oceny usterek w załącznikach I i III do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 342 z 27.09.2021 r., str. 48). Przygotowany został na podstawie upoważnienia zawartego w art. 81 ust. 15 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002). 

Zakres zmian. Wśród wprowadzanych zmian znalazły się: zmiana nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji, przypisanie każdemu kodu usterki jednego rodzaju usterki w celu ułatwienia diagnostom kwalifikacji usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej; wprowadzenie do zakresu okresowego badania technicznego obowiązku sprawdzenia, czy została zrealizowania konieczność wyposażenia niektórych nowych typów pojazdów w system ogólnoeuropejskiego, automatycznego, szybkiego wzywania pomocy - eCall tzw. przycisk SOS, oparty na numerze alarmowym 112 oraz czy system działa prawidłowo, pozwoli na szybkie i sprawę powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba (dot. pojazdów wyprodukowanych po 31 marca 2018 r.). Autorzy projektu oczekują, iż efektem zmian będzie wyższa jakość wykonywanych badań technicznych, która wprost prowadzi do wyeliminowania z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym a tu podniesieniem poziomu bezpieczeństwa r ruchu drogowym, ale także podwyższenie jakości pracy diagnostów oraz pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez „uszczenienie” systemu badań technicznych.

Generalnie obowiązujące z dniem jutrzejszym zmiany w badaniach technicznych powodują, iż badane będzie większej ilości - niż dotychczas - elementów. Diagnosta już wie, że badanie będzie wyglądało inaczej. Część ekspertów ten zakres zmian określa jako kosmetyczne, za znaczące uznają te, które wejdą w życie z 1 stycznia 2023, a tu: wysokie kary dla kierowców spóźniających się (o 30 dni) z przeprowadzeniem obowiązkowych przecież badań technicznych pojazdu czy wprowadzany system prowadzenia dokumentacji fotograficznej pojazdów. (jm)