Legislacja

Strefy czystego transportu jednak tylko w większych miastach

19 lutego 2021

Strefy czystego transportu jednak tylko w większych miastach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Klimatu i Środowisko wydało komunikat, w którym informuje o zmianach wprowadzonych po konsultacjach społecznych do projektu ustawy o elektromobilności. Resort odstąpił od pełnego ograniczenia dotyczącego ustanawiania stref czystego transportu. Mają one powstawać wyłącznie w dużych miastach.

Poprawiono także katalog pojazdów uprawnionych do wjazdu do tych stref. Wjadą tam pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym, oczywiście także dostęp będą miały służby. Gmina uchwali własny wykaz, to właśnie ona będzie regulowała zasady obowiązujące w strefach zasady ruchu. To regulacje szczególnie ważne dla mieszkańców i tamtejszych przedsiębiorców. Inną ważną zmianą są propozycje przepisów regulujących kwestie lokalizacji, instalacji i użytkowania punktów ładowania samochodów elektrycznych – będą mogły być instalowane w budynkach wielorodzinnych. W projekcie dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie. Tu celem regulacji jest rozwój i wsparcie dla zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Zmiany wprowadzono także w zakresie wykorzystania wodoru w transporcie. (jm)

***

Komunikat - Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z przekazaniem projektu na kolejny etap legislacyjny zakończony został etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój elektromobilności, którzy zgłosili uwagi do projektu. Zostały one przeanalizowane, a projekt został zmodyfikowany aby ostateczna wersja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych była jak najbliższa oczekiwaniom społecznym oraz organizacji branżowych.

Najważniejsze zmiany w projekcie przekazanym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich to między innymi:

- Zaproponowano nowe brzmienie przepisów dotyczących stref czystego transportu. Obowiązkowe będą tylko w przypadku miast powyżej 100 tyś mieszkańców gdzie występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Zmodyfikowano katalog pojazdów uprawnionych na wjazd do strefy. Organy gminy otrzymają możliwość nadania indywidualnych wyłączeń związanych z ruchem pojazdów.

- Zmniejszono wysokość i częstotliwość poboru opłat związanych z numerami EIPA, w celu przyspieszeni rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów.

- W budynku wielorodzinnym  instalacja i użytkowanie punktu ładowania będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy oraz skrócono okres rozpatrzenia wniosku na instalację punktu.

- Dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie – umożliwi to rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych.

- Zmodyfikowane zostały definicje związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Pełna wersja projektu oraz tabele uwag z konsultacji dostępne są na stronie RCL