Legislacja

Szansa na więcej punktów ładowania pojazdów elektrycznych

21 grudnia 2020

Szansa na więcej punktów ładowania pojazdów elektrycznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało – przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska - projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 1700 punktów ładowania pojazdów elektrycznych i są to przede wszystkim publicznie dostępne punkty ładowania. Brak wystarczającej liczby punktów ładowania powoduje, że pojazdy o napędzie elektrycznym nie cieszą się w Polsce dużą popularnością. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8 500 km rocznie, co daje 23 km dziennie. Do płynnej eksploatacji pojazdu elektrycznego wystarczyłoby więc doładowanie w warunkach domowych raz na kilka dni. Z powodów psychologicznych, fakt braku możliwości doładowania awaryjnego jest jednak istotną barierą rozwoju rynku (tzw. range anxiety). Dodatkowo, ze względu na brak infrastruktury szybkiego ładowania, przemierzanie pojazdem elektrycznym dłuższych tras międzymiastowych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego konieczne jest zaproponowanie inwestorom takich dopłat do budowy punktów ładowania, które pozwolą im rozwinąć ten obszar do poziomu, który da konsumentom pewność, że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności. I dalej w uzasadnieniu: zgodnie z art. 401c ust. 9c pkt 2 ustawy, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się m.in. na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury dla sprzedaży wodoru lub do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie. Dofinansowanie takie w przypadku gdy przeznaczone jest na infrastrukturę wykorzystywaną do świadczenia usług ładowania energią elektryczną lub tankowania wodorem albo na infrastrukturę wykorzystywaną w innej działalności gospodarczej, stanowi pomoc publiczną, która może być udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozporządzenie wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tymczasem trwają konsultacje, zbierane są opinie. (jm)