Legislacja

Szczegółowe kontrole techniczne na drodze – będzie bezpieczniej

18 września 2019

Szczegółowe kontrole techniczne na drodze – będzie bezpieczniej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programu szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie. Celem ustawowym tego aktu wykonawczego jest poprawa bezpieczeństwa drogowego i ochrona środowiska. Czyli jest szansa, iż z ruchu zostaną wyeliminowane pojazdy użytkowe niekoniecznie zdatne do ruchu na drogach.

Podstawa prawna. Rozporządzenie przygotowano na podstawie art. 129fc ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym – pomieszczonego w: Dział V. Kontrola ruchu drogowego, rozdział 1 - Uprawnienia Policji i innych organów. Przywołany przepis nowelizujący dodany do ustawy ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (2019.1466). W brzmieniu: Art. 129fc ust. 3. „Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) program szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych, 2) program warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne, 3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych, 4) wzór zaświadczenia o ukończeniu warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne - uwzględniając potrzebę zapewnienia równoważności tych szkoleń i warsztatów ze szkoleniami i warsztatami dla diagnostów, potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń. Zmiana wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

Zakres regulacji. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, której przedmiotem jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi UE ws. stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek. Dyrektywa 2014/47/UE reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, tj. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągników kołowych użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h. Drogowe kontrole techniczne są bowiem elementem niezbędnym do osiągnięcia wysokiego poziomu stanu technicznego pojazdów użytkowych, przyczyniając się także do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi standardami kontroli technicznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Przywołaną dyrektywę przyjęto w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska, ustanawia ona wymogi minimalne mające zastosowanie do systemu drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się po terytorium państw członkowskich. Opublikowany w dniu wczorajszym projekt rozporządzenia określa:

1) program szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych;

2) program warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych;

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne. (jm)