Legislacja

Test egzaminacyjny także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

6 lipca 2020

Test egzaminacyjny także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (2020.1193). Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 4 lipca br. Minister dopuszcza zmienione zasady egzaminu końcowego dla zdobywających uprawnienia w zakresie transportu zwierząt.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (2007.654) osoba wykonująca czynności związane z transportem zwierząt musi ukończyć szkolenie, którego zakres jest określony w załączniku IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1). Szkolenie to jest organizowane przez podmiot upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, natomiast powiatowy lekarz weterynarii powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin końcowy w formie testu pisemnego. W dzisiejszej sytuacji epidemii i obowiązek ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, a także zapewnienia ciągłości zdobywania uprawnień w zakresie transportu zwierząt minister dopuścił przeprowadzanie egzaminu końcowego w formie innej niż pisemna. I tak rozporządzenie umożliwia przeprowadzenia egzaminu również w formie testu przeprowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. - Wykorzystanie tej metody zapewni z jednej strony sprawdzenie poziomu wiedzy kandydatów, a także zapewni pełną identyfikowalność osób przystępujących do egzaminu. Jednocześnie, zaproponowane przepisy ułatwią funkcjonowanie i przetrwanie przedsiębiorców, a także zapewnią ciągłość wykonywania szkoleń osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 - Jak uzasadniali autorzy aktu. (jm)