Legislacja

Trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie

17 września 2019

Trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na pytanie o ewentualna zmianę przepisów dotyczących wysepek drogowych, dla zniwelowania ewentualnego zagrożenia jakie mogą stwarzać w imieniu resortu infrastruktury odpowiedział Rafał Weber. Poinformował, iż trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych.

Warunki techniczne jakie powinna spełniać wysepka drogowa reguluje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Tu czytamy: „Wyspa kanalizująca ruch wyodrębniona z jezdni powinna wyraźnie różnić się od jezdni, a umieszczone na niej urządzenia lub zieleń nie powinny ograniczać wymaganego pola widoczności”. Na drogach spotykamy wielką różnorodność wysepek, niestety także w bardzo różnym stanie technicznym, przez co często stają się niewidoczne przez co mogą stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Czy resort infrastruktury planuje zmianę przepisów i określenie takich warunków technicznych dla wysepek drogowych, aby ich konstrukcja nie stanowiła zagrożenia w ruchu?

Istniejące regulacje prawne. Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury informuje: - Przepisy zawarte w § 76 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dotyczą wysp kanalizujących ruch na skrzyżowaniach. Przepisy dotyczące wysp dzielących środkowych i bocznych zawarte są natomiast w § 35 tego aktu prawnego. Zgodnie z § 76 ust. 2 krawędzie wyspy wyodrębnionej z jezdni powinny być wyniesione ponad powierzchnię jezdni na wysokość nie mniejszą niż 6 cm (z wyłączeniem tej części wyspy, na której wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów). Przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) określają natomiast zakres obowiązków zarządców dróg, którymi zgodnie z art. 19 ust. 1 są organy administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do których właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Zgodnie z art. 20 ust. 4, 11 i 12 ww. ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (…), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) określone zostały natomiast obowiązki organów zarządzających ruchem na drogach, do których należą między innymi prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu (§ 3 ust. 1 pkt 7), a działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez (§ 2 ust. 1): podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności, nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, nadzór nad zarządzaniem ruchem, wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości organ zarządzający ruchem może żądać od jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie w szczególności (§ 12 ust. 6): wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej, umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.

Zmiany prawa. Rafał Weber dodał ważną informację, iż w resorcie trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych. I tak 11 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało z konsorcjum podmiotów, w skład którego wchodzą: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, spółka pod firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o. oraz spółka pod firmą Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o. o., umowę na wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych.” (jm)