Legislacja

Tylko bezpieczne pojazdy użytkowe

30 maja 2018

Tylko bezpieczne pojazdy użytkowe
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister Infrastruktury wystąpił z wnioskiem i przesłał do Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (numer wykazu - UC 121). Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/47/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE. Planowane wejście w życie ustawy - 1 stycznia 2019 r.

Jak informują autorzy projektu uzasadniając celowość przyszłego uchwalenia projektu, przedmiotem regulacji dyrektywy 2014/47/UE jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, tj. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/godz., wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy. W przywołanym akcie pomieszczono regulacje systemu drogowych kontroli technicznych, procedur kontrolnych oraz współpracę i wymianę informacji między państwami UE, dotyczącymi stwierdzenia w pojeździe poważnych i niebezpiecznych usterek. I tu istota zaproponowanego projektu ustawy, który ma zapewnić w efekcie zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz przyczynić się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania. Te nowe kontrole techniczne – według nowych standardów – one właśnie są postrzegane jako kluczowy element niezbędny do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych, w całym okresie ich użytkowania. I jeszcze jeden argument – kontrole tak przeprowadzane mają przyczynić się również do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli sosowanych przez poszczególne państwa członkowskie. (jm)