Legislacja

Umieszczenie/nieumieszczenie znaku drogowego

12 listopada 2020

Umieszczenie/nieumieszczenie znaku drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądu Administracyjnego dostępne jest postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt.: II SAB/Gl 46/20). Sprawa dotyczy skargi na czynność, a właściwie bezczynność  na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie niepodejmowania działań zmierzających do zmiany organizacji ruchu drogowego. Przypomnijmy przywołane tu przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Osoba zgłaszająca skargę kwestionowała działania, a właściwie brak działań prezydenta miasta a polegające na nieumieszczeniu znaku drogowego zakazu wjazdu pojazdów na jedną z ulic, podnosząc, że ulica ta nie jest publiczna. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażono pogląd, który WSA w Gliwicach podzielił, że czynność polegająca na ustawieniu znaku drogowego nie może być zakwalifikowana jako czynność z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. (por.: postanowienie NSA z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 735/10, postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 614/11).

Sąd w swoim uzasadnieniu do orzeczenia wskazał, że działania polegające na ustawianiu oraz usuwaniu znaków drogowych nie są realizowane w ramach indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, lecz jako czynność podejmowana w związku z rozpatrywanym przez określony organ administracji publicznej sprawy indywidualnego podmiotu. Jednoznacznie wskazano, że znak drogowy stanowi akt generalny, adresowany do nieskonkretyzowanego adresata. I z tego tez powodu nie można powoływać się na naruszenie indywidualnego uprawnienie lub interesu prawnego wskutek nieumieszczenia znaku drogowego. Czyli skarga przysługuje jedynie na akt jakim jest zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego. Jak wskazuje gliwicki sąd ze skargi E. T. jednoznacznie wynika, że kwestionuje on brak działania Prezydenta Miasta G. polegający na nieumieszczaniu znaku drogowego zakazu wjazdu pojazdów na ulicy Pogodnej w Gliwicach, podnosząc, że ulica ta nie jest publiczna. Ustawa z dnia 24 stycznia 2020 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020, poz. 110) zawiera zagadnienia ogólne związane z zarządzaniem ruchem oraz nadzorem nad tym zarządzaniem. Niektóre z zadań w tym zakresie powierzono zarządom dróg, a o tym, kto sprawuje zarząd nad określoną drogą, rozstrzygają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470). Według zaś art. 19 powołanej ustawy o drogach publicznych zarządcami dróg z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8 są dla dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, a gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zacytujmy także fragment uzasadnienia: „W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażono pogląd, który Sąd w pełni podziela, że czynność polegająca na ustawieniu znaku drogowego nie może być zakwalifikowana jako czynność z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. (por.: postanowienie NSA z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 735/10, postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 614/11 – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Działania polegające na ustawianiu i usuwaniu znaków drogowych nie są bowiem realizowane w ramach indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, zaś jedynie czynność podejmowana w związku z rozpatrywaniem przez organ administracji publicznej sprawy indywidualnego podmiotu, dotycząca uprawnień lub obowiązków tego konkretnego podmiotu, wynikających z przepisów prawa, może zostać objęta skargą do sądu administracyjnego. Tymczasem w orzecznictwie wskazuje się jednoznacznie, że znak drogowy stanowi akt generalny, adresowany do nieskonkretyzowanego adresata. W związku z tym nie można powoływać się na naruszenie swojego indywidualnego uprawnienia lub interesu prawnego wskutek umieszczenia znaku drogowego.

Kognicji sądów administracyjnych podlega natomiast czynność materialno-techniczna, jaką jest zatwierdzenie organizacji ruchu, a nie czynność faktyczna polegająca na usunięciu bądź ustawieniu konkretnego znaku drogowego, która jest przedmiotem skargi w niniejszej sprawie. Innymi słowy skarga przysługuje jedynie na akt jakim jest zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego przez organ.

W konsekwencji uznać zatem należy, że skoro na czynność postawienia lub usunięcia znaku drogowego nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, to i na bezczynność organu w tym zakresie również skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.” (jm)