Legislacja

Uprawnienia wg nowego rozporządzenia (cz. 1)

2 listopada 2016

1ffca32d66f4603b618e517f7e2d6fd96b9fb87b

(549-7)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Przypomnijmy - opublikowany akt określa szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców; sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy; wzór: wniosku o wpis do ewidencji: instruktorów, wykładowców, legitymacji instruktora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców, pieczęci instruktora i wykładowcy, zaświadczenia: o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców, o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców, potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców; wysokość: stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę, opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Opublikowany akt wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 3 grudnia 2016 r.