Legislacja

RPO ws. bezprawnego blokowania kół pojazdów

4 listopada 2016

4aecf921329786e538d44e4364d648b37c29bbe1

(549-12)

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra spraw wewnętrznych prośbę o zbadanie problemu blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu kół pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą publiczną. W wystąpieniu mowa jest także o braku reakcji ze strony organów władzy publicznej na przypadki naruszenia prawa.

Biuro Rzecznika przypomina, iż ta sama kwestia stanowiła w latach 2013-2014 przedmiot korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komendantem Głównym Policji, który podzielił stanowisko, że unieruchomienie pojazdu poprzez założenie blokady na koła jest w świetle obowiązujących przepisów działaniem bezprawnym. 22 stycznia 2014 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji skierowało do Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendantów Szkół Policji pismo, w którym wskazano, że założenie w takim przypadku blokady na koła jest działaniem bezprawnym, które wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 124 k.w., ewentualnie przestępstwa z art. 288 § 1 lub 2 k.k. Daje to policjantom podstawę do interwencji, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń. W praktyce jednak osoby zgłaszające się po pomoc spotykają się z odmową podjęcia interwencji. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra o podjęcie działań w celu ujednolicenia procedury postępowania przez funkcjonariuszy Policji w takich przypadkach. Rozważenia wymaga również - w ocenie Rzecznika - kwestia doprecyzowania przepisów po to, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że blokowanie kół pojazdów stanowi czyn zabroniony.