Legislacja

Ustawy tzw. tarczy antykryzysowej uchwalone, podpisane, opublikowane - obowiązują

1 kwietnia 2020

Ustawy tzw. tarczy antykryzysowej uchwalone, podpisane, opublikowane - obowiązują
Sejm RP, 31.3.2020 r. (fot. Sejm RP/Łukasz Błasikiewicz)

W dniu wczorajszym Sejm RP przegłosował pakiet ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Poprawki Senatu RP odrzucone zostały w większości. Nowe przepisy mają pozwolić na działania osłonowe dla przedsiębiorców i pracowników wobec epidemii koronawirusa. Jeszcze tego samego dnia wieczorem podpisem prezydenta procedowanie zostało zakończone.

Na dni 31 marca i 3 kwietnia 2020 r. zaplanowane zostało 9. posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad dnia pierwszego obejmował procedowanie nad pakietem ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Posłowie zapoznali się ze sprawozdaniami Komisji Finansów Publicznych dotyczących uchwał Senatu RP w sprawie poszczególnych z ustaw. Poprawki senackie w zdecydowanej większości zostałe odrzucone. Uchwalono ustawy:

* ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 299) [kliknij] z autopoprawką (druk nr 299A) [kliknij

* ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk nr 301) [kliknij] z autopoprawką (druk nr 301A) [kliknij

* ustawę o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 302) [kliknij

Po podpisie prezydenta ustawy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw:

* Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2020.567) [kliknij]. 

Zmiany wprowadzane są w: ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi; ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej; ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty; ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych; ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie z mocą od dnia 8, 14 lub 25 marca 2020 r.

* Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (2020.568) [kliknij].

Ustawą zmienione są ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie  finansowej 2014–2020, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 31 marca 2020 r., z wyjątkami.

* Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (2020.569) [kliknij].

Ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (2019.1572). Akt dotyczy poszerzenia możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 1 kwietnia 2020 r.

(jm)

Słowa kluczowe koronawirus