Legislacja

Usuwanie pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu czy porządkowi ruchu drogowego - zmiany

13 czerwca 2024

Usuwanie pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu czy porządkowi ruchu drogowego - zmiany
(fot. PIXABAY)

RCL opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej [kliknij]. Projekt [kliknij] wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: Sygnatura orzeczenia: Sygnatura akt K 6/17. Trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne.

W Ocenie Skutków Regulacji określono jaki problem jest rozwiązywany: „Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), dalej prd. W trakcie obowiązywania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r.  w sprawie  usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej zaszły zmiany w przepisach art. 130a prd, regulujące zagadnienia z zakresu usuwania pojazdów z dróg. M.in. ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720) w art. 130a ust. 1 prd dodano pkt 7, w którym określono nową przesłankę obligatoryjnego usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. Chodzi o przypadek naruszenia przez kierującego samochodem osobowym przeznaczonym do zawodów sportowych przepisów prd przez poruszanie się pojazdem po drogach innych niż drogi umożliwiające dojazd do poszczególnych etapów imprezy, po których będą poruszać się samochody osobowe przeznaczone do zawodów sportowych,  biorąc udział w imprezie lub też poza okresem trwania tej imprezy. W kwestii odbierania pojazdów z parkingu wypowiedział się także Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt K 6/17 (Dz. U. poz. 2322), zakwestionował warunek, jakim była możliwość odbioru pojazdu, jednakże dopiero po uiszczeniu opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu. W efekcie w rozporządzeniu zaistniały pewne niespójności z regulacjami ustawowymi, m.in. w przesyłanym właścicielowi powiadomieniu o usunięciu pojazdu z drogi pominięte były podstawy usunięcia pojazdu określone w art. 130a ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1a prd, a pouczenie zawierało nieaktualne informacje o warunkach zwrotu pojazdu z parkingu. Ponadto, dotychczasowe rozporządzenie nie zawierało przesłanki wskazującej na możliwość wydania pojazdu po usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu, o której to przesłance mowa w art. 130a ust. 7 pkt 2 prd. Niezbędne stało się zatem uporządkowanie i zaktualizowanie niektórych przepisów rozporządzenia.”.

„Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia nowelizującego w określonym zakresie dotychczasowe przepisy. Przedstawiony projekt rozporządzenia zawiera regulacje uzupełniające przepisy dotyczące sporządzania i wydawania powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi. Uzupełnia także przesłanki wydania zezwolenia na odbiór pojazdu oraz poszerza grupę osób uprawnionych do odbioru pojazdu z parkingu. W ramach porządkowania regulacji projekt wprowadza nowy wzór powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi, gdyż dotychczasowy nie uwzględnia wszystkich przypadków usuwania pojazdów, wyszczególnionych w art. 130a prd, które zostały wdrożone do porządku prawnego już po wejściu w życie rozporządzenia”.

W załączniku do projektu rozporządzenia minister umieścił wykaz przyczyn usunięcia pojazdu, a są to:

1. Pozostawienie pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dalej zwanej „ustawą”).

2. Nieokazanie przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego (art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy).

4. Pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy (art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy).

5. Pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela (art. 130a ust. 1 pkt 5 ustawy).

6. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie było możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem (art. 130a ust. 1 pkt 6 ustawy).

7. Poruszanie się samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych biorącego udział
w imprezie, po drodze innej niż umożliwiająca dojazd do poszczególnych etapów tej imprezy
(art. 130a ust. 1 pkt 7 ustawy).  

8. Wykonywanie przez zagraniczny podmiot przejazdu pojazdu nienormatywnego bez uzyskania wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii (art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy), niezgodnie z warunkami w nim określonymi lub naruszenie przepisów dotyczących pilotowania przejazdu takiego pojazdu, gdy nie pobrano kaucji lub nie usunięto stwierdzonego naruszenia (art. 130a ust. 1a w zw. z art. 140ad ust. 7 i art. 140aa ust. 1 lub 1a ustawy).

9. Kierowanie pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu (art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

10. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu (art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy).

11. Stan techniczny pojazdu zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, powodujący uszkodzenie drogi albo naruszenie wymagań ochrony środowiska (art. 130a ust. 2 pkt 2 ustawy).

12. Utrudnianie prowadzenia akcji ratowniczej (art. 130a ust. 3 ustawy).

Trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne. (jm)