Legislacja

W życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia

10 października 2018

W życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym wżycie wchodzi i obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 października 2018 r. (2018.1938) zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

W rozporządzeniu z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst pierwotny 2014.1629, tekst jednolity 2017.250 z późn. zm.) minister zdrowia wprowadza nowe brzmieniu szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu. Wprowadzono 30 dniowy (od wpływu wniosku o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego) termin przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego. Po upływie tego terminu orzeczenie lekarskie staje się ostatecznym. Nowe brzmienie otrzymują druki orzeczeń lekarskich oraz karty badania lekarskiego. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed 10 października br. mają być przeprowadzane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym.

Celem zmian jest wyeliminowanie sytuacji umyślnego niestawiania się kierowców na badania lekarskie. Dotychczasowy zapis wywoływał wątpliwości interpretacyjne. (jm)