Legislacja

Wątpliwości interpretacyjne: jedna czy dwie poprawki?

8 października 2018

Wątpliwości interpretacyjne: jedna czy dwie poprawki?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (akt pierwotny 2012.901, tekst jednolity - 2016.661). Projekt opatrzony datą 11 września 2018 r. do konsultacji opublikowany w dniu 5 października. Proponowana zmiana dotyczy nowego brzmienia paragrafu 7 obowiązującego tekstu. Nowe brzmienie doprecyzowuje dotychczasowe: „§ 7.1. Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, zarówno z egzaminu pisemnego jak i egzaminu praktycznego” w dotychczasowym tekście mówiono o prawie do „jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z egzaminu pisemnego albo egzaminu praktycznego”. W uzasadnieniu dowiadujemy się, iż zmiana przepisów ma na celu usunięcie wątpliwości powstałych właśnie przy stosowaniu wymienionego paragrafu 7. Dotychczas powstawały wątpliwości, czy użyte określenie oznacza, że uprawnienie do egzaminu poprawkowego przysługuje w ramach każdej z części egzaminu kwalifikacyjnego I lub II stopnia, czy też daje egzaminowanego prawo do jednej poprawki – albo z egzaminu pisemnego albo z praktycznego. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. – W projekcie nie ma potrzeby zamieszczania przepisów przejściowych ponieważ obecnie nie są prowadzone kursy specjalistyczne i w związku z tym w najbliższym czasie nie będą odbywały się egzaminy kwalifikacyjne – czytamy dalej w uzasadnieniu. Przypomnijmy – zmieniane rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym. (jm)