Legislacja

Resort analizuje uzupełnienia przepisów dot. miejsc obsługi podróżnych

10 października 2018

Resort analizuje uzupełnienia przepisów dot. miejsc obsługi podróżnych
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury złożył wyjaśnienie w sprawie miejsc obsługi podróżnych na autostradach i drogach ekspresowych. Przypomnijmy – Najwyższa Izba Kontroli publikując raport poświęcony autostradom i drogom ekspresowym wskazywała na brak miejsc obsługi podróżnych. Szczególnie jako infrastruktura towarzysząca nowych inwestycji.

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). M. Chodkiewicz informując o działaniach resortu podejmowanych dla poprawy jakości obsługi podróżnych oraz stosowanego oznakowania wskazuje na działania zarządcy dróg GDDKiA, który regularnie uruchamia MOP, docenia ten element sieci drogowej. Definiuje: - Miejsce Obsługi Podróżnych to teren wydzielony w pasie drogowym (w bliskim sąsiedztwie drogi), wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym. Zgodnie z § 63 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12 poz. 116 z późn. zm.) MOP-y dzielą się na trzy kategorie:

MOP I o funkcji wypoczynkowej, wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii,

MOP II o funkcji wypoczynkowo-usługowej, wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne, oświetlenie oraz w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, informacji turystycznej,

MOP III o funkcji wypoczynkowej i usługowej, wyposażony w obiekty, o których mowa w pkt 2, obiekty noclegowe oraz, w zależności od potrzeb, w agencję poczty, banku, biur turystycznych, biur ubezpieczeniowych.

Oznakowanie informujące o lokalizacji MOP. Odnosząc się do problematyki stosowania odpowiedniego oznakowania na autostradach i drogach ekspresowych zawierającego informację o odległości do kolejnego MOP minister informuję, że stacje paliwowe oznacza się znakiem D-23 „stacja paliwowa”. Zgodnie z przepisami § 54 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych znak D-23 informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Natomiast w myśl przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach znak D-23 stosuje się w celu oznaczenia stacji paliw, na której prowadzona jest sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych, w tym benzyny bezołowiowej. Doprecyzowuje, iż przepisy stanowią, iż znaki informacyjne oznaczające obiekty, w tym również miejsca obsługi podróżnych (MOP-y), dla podróżnych umieszcza się bezpośrednio przed wjazdem do obiektu, oddzielnie dla obu kierunków ruchu. Jeżeli dojazd do obiektu możliwy jest tylko z jednego kierunku ruchu, to informację o obiekcie stosuje się tylko dla tego kierunku. Natomiast na drogach dwujezdniowych, na których możliwy jest bezpośredni dojazd do obiektu z obu kierunków, dopuszcza się umieszczenie znaków tylko po tej stronie jezdni, po której znajduje się obiekt, oddzielnie dla każdej z nich. Na znaku przy wjeździe do obiektu umieszcza się strzałkę, a jeżeli obiekt jest oddalony od drogi - strzałkę z napisem podającym odległość do obiektu. W tym drugim przypadku można też stosować, zależnie od sytuacji, strzałki z napisami. Ponadto - dopuszcza się dodatkowo umieszczanie znaków poprzedzających w odległości: 5 km na drogach krajowych, 10 i 5 km na drogach ekspresowych i autostradach. Sam napis podający odległość od obiektu umieszcza się w dolnej części znaku, wyrażając tę odległość w metrach, np. 500 m, 300 m, 50 m itp., lub w kilometrach, jeżeli znak jest umieszczony w odległości większej lub równej 1000 m od obiektu. W razie konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku znaków informacyjnych o obiektach, stosuje się jedną tablicę zbiorczą, na której umieszcza się te znaki lub ich białe pola z symbolami. Tablice te mają kształt prostokąta lub kwadratu.

- Uprzejmie informuję, że resort infrastruktury obecnie analizuje sytuacje pod katem uzupełnienia przepisów przywołanych wyżej rozporządzeń, w zakresie pozwalającym na podawanie na znakach informacji o następnym obiekcie (stacji paliwowej) znajdującym się przy autostradzie lub drodze ekspresowej – podsumowuje Marek Chodkiewicz. (jm)