Legislacja

Projekt rozporządzenia, które „musi wejść w życie”

11 października 2018

Projekt rozporządzenia, które „musi wejść w życie”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zagrożenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

Podstawą prawną aktu jest ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym rozdział 5a „Opłaty za przejazd” (art. 37a ust. 4b): „4b. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu”. Dodajmy, iż projektowane rozporządzenie poprzedza rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (2015.1063), które traci moc z dniem 3 listopada 2018 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2018.12). Właśnie z dniem 3 listopada br. zaplanowano wejście w życia projektowanego aktu – jak czytamy w „Ocenie skutków regulacji”: „Rozporządzenie musi wejść w życie 3 listopada 2018 r. (…)”.

Zmiana wynika z nowej treści przepisu określającego organ, do którego odsyła przywołane upoważnienie ustawowe, w ten sposób, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad został zastąpiony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Tym samym w pośredni sposób zostało zmienione upoważnienie do wydania rozporządzenia – czytamy w uzasadnieniu. To właśnie od dnia 3 listopada br. GITD będzie odpowiedzialny za pobór opłaty elektronicznej. Rozporządzenie reguluje postępowanie podczas ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. W projekcie dodano przepisy dotyczące współpracy między GITD a zarządcą dróg krajowych – GDDKiA. W pozostałym zakresie merytorycznym rozporządzenie powtarza obecnie obowiązujące przepisy. (jm)