Legislacja

Wydłużenie terminów rejestracji pojazdów

10 maja 2021

Wydłużenie terminów rejestracji pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do prac w Sejmie trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. A w nim propozycja wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu.

Projektowana zmiana. Oznaczony datą 6 maja br. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1145 [kliknij]). Autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Rada Ministrów przyjęła tekst na posiedzeniu 27. kwietnia. Propozycja rozwiązania prawnego związanego z wydłużeniem terminów na zarejestrowanie pojazdu nie spowoduje rezygnacji z określenia terminu rejestracji pojazdu tylko jego wydłużenie z 30 o 60 dni w okresie od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Zaproponowana zmiana dotyczy pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej. Celem, wydłużenia terminów na rejestrację pojazdu albo zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, jest ułatwienie organizacji pracy organów rejestrujących pojazdy i umożliwienie organizacji pracy i przyjęcia interesantów w tych organach w sposób zapewniający prewencję przed COVID-19 – uzasadniają autorzy projektu. Regulacja ważna jest przede wszystkim dla właścicieli pojazdów, którzy zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu będą mogli dokonać w terminie do 60 dni, czyli otrzymają 30. dodatkowych dni na rejestrację lub zgłoszenie.

Uzasadnienie. W uzasadnieniu czytamy: - W związku z przedłużającą się nadzwyczajną sytuacją i trwającym stanem epidemii oraz koniecznością podjęcia w związku z tym działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, proponuje się dodanie art. 31ia, który w okresie od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii spowodowanego COVID-19 wydłużałby z 30 do 60 dni terminy: na zarejestrowanie pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.zm.). Przesłanką do wydłużenia omawianych terminów jest przedłużający się stan epidemii, który może wpływać na wydłużenie czasu obsługi interesantów w organach rejestrujących pojazdy. Może również utrudniać właścicielom pojazdów terminowe dopełnienie ustawowych obowiązków, nawet jeżeli część z nich nie generuje wizyty obywatela w urzędzie (np. możliwość złożenia zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu przez e-PUAP lub pocztą). Należy przy tym mieć na uwadze, że niedochowanie przez właściciela pojazdu tych terminów wiąże się sankcjami określonymi w art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (kary pieniężne). Wydłużenie ustawowych terminów z 30 do 60 dni wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez właścicieli pojazdów, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19, nie wpływając jednocześnie znacząco na aktualność danych o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach, gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wydłużone przez nowy przepis terminy na rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o zbyciu i nabyciu z 30 do 60 dni będą obowiązywały od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. (jm)