Legislacja

Z przyłbicą i bez maseczki, ale tylko….

28 kwietnia 2020

Z przyłbicą i bez maseczki, ale tylko….
(fot. archiwum red. PRAWO DROGOWE@NEWS)

W późnowieczornym czasie minionej niedzieli Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie częściowo zwalniające z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych. To zwolnienie adresowane do określonych grup osób i w określonych sytuacjach. Wprowadzono także zmiany adresowane do „osób wykonujących czynności zawodowe lub służbowe”. Także w określonej sytuacji.

Kto jest zwolniony? Inne zmiany. Z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych zwolnione zostają osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakładać lub zdejmować rękawiczek lub nie mogą ich zakładać z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Osoby te nie muszą mieć przy sobie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie.

W ramach wypełniania obowiązku zakrywania ust i nosa, używać przyłbic będą mogli pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne, jeżeli ich stanowisko pracy jest oddzielone od osób przebywających w urzędzie lub jednostce organizacyjnej dodatkową przesłoną ochronną.

Dotychczasowy przepis § 18 ust. 3 rozdziału 8 pt. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych otrzymuje brzmienie (kolorem czerwonym oznaczono wprowadzone w przepisie zmiany): § 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: (…) 3. Osoba wykonująca czynności zawodowe lub służbowew:

1) obiektach handlowych lub usługowych,

2) placówkach handlowych lub usługowych,

3) urzędzie administracji publicznej lub jednostce organizacyjnej wykonującej zadania publiczne

– może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych lub służbowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, lub inne stanowisko pracy, na którym wykonuje ona czynności zawodowe lub służbowe, jest oddzielone od klientów lub interesantów dodatkową przesłoną ochronną.”.

Podstawa prawna. Przepisy wydano na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Zarządzone zostały: zmiany wprowadzane rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.750). Te ostatnie dotyczą rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.697). Utraciło moc rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (2020.548 z późn. zm.).

Obowiązywanie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 26 kwietnia 2020 r. Podczas porannej rozmowy w stacji Radia ZET Piotr Müller – rzecznik rządu powiedział: - Zależy jak definiujemy większość, ale większość obostrzeń, myślę, że jeszcze będzie nam towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, kwestii dużych rygorów epidemicznych, sanitarnych. (jm)

Słowa kluczowe koronawirus Premier RP