Ekspert wyjaśnia

Bariery, przesłony i inne montowane w pojazdach. Opinia Kazimierza Opoki

28 kwietnia 2020

Bariery, przesłony i inne montowane w pojazdach. Opinia Kazimierza Opoki
Kazimierz Opoka, rzeczoznawca samochodowy, biegły sądowy, egzaminator (fot. ze zbiorów Autora)

Zagadnienie bezpieczeństwa w czasach epidemii jest zasadniczym. Wszyscy wiemy o obowiązku używania maseczek ochronnych, ale nawet tu mamy własne oceny. Podobnie w zakresie prób zwiększenia bezpieczeństwa poprzez montowanie w pojazdach przegród ochronnych, przysłon, barier i innych. Mówimy oczywiście o pojazdach komunikacji miejskiej, ale także pojazdach szkoleniowych itp. Jak skutecznie zabezpieczyć się przed zarażeniem? Na to pytanie już w połowie marca postanowiły odpowiedzieć korporacje taksówkarskie. Nie było klienta, nie było dochodów, postanowili przystosować swoją ofertę reklamując swoją o nich dbałość. Wyszli z założenia, iż koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Postanowili ograniczyć przestrzeń potncjalnego zarażenia. Zaproponowali oddzielenie kierowcy od pasażera, czyli specjalne zasłony, bariery itd. Niestety natychmiast też pojawiło się pytanie czy one same są bezpieczne? W Warszawie ostatecznie bariery montują dwie korporacje. Dziś taki dylemat mają ośrodki szkolenia kierowców, które pomału wznawiają pracę. O krótką opinię poprosiliśmy naszego eksperta - biegłego sądowego – Kazimierza Opokę. To opinia bardzo ogólna, ekspert nic nie wie z czego bariery sa robione, choć zastrzega: - Jedno jest pewne, są łamliwe i mogą działać jak gilotyna. Zachęcamy do lektury oraz do dyskusji: tygodnik@prawodrogowe.pl

* * *

         Trwająca pandemia koronawirusa wywołała problem zabezpieczenia ludzi przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Oprócz wydanych w tym zakresie i na bieżąco modyfikowanych przepisów dyscyplinujących zachowanie się w tej trudnej, nowej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji, pojawiły się informacje (poparte zdjęciami) o doposażeniu samochodów osobowych w „osłony”, mające zwiększyć zabezpieczenie pasażerów (kierowcę) przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

         Oceniając ze zdjęć (dostępnych w materiałach internetowych), te zabezpieczenia, to przegrody oddzielające przestrzeń kierowcy od pasażera przedniego fotela wykonane z folii lub przeźroczystych tworzyw sztucznych. Pozostawiając specjalistom medycyny problem, na ile takie zabezpieczanie może zapobiec zarażeniu się wirusem, zwracam uwagę, iż doposażając samochód o dodatkowe elementy musimy mieć świadomość z jednej strony zgodności takiego doposażania z obowiązującymi przepisami, ale również podejść zdroworozsądkowo, czy elementy takie nie wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa biernego (pasywnego) wewnętrznego, którego celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zranienia lub śmierci kierowcy i pasażerów.

         Kontekst ten znajdujemy w stosownych przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dział III Pojazdy – Rozdział I -  Warunki techniczne pojazdów). Przywołuję skrótowo odnośne przepisy. Cytuję:

      Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; (…),

      2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. (…)

      4. Zabrania się:

1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu;

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych; (…)

          Kolejne przepisy dyscyplinujące dowolność doposażania samochodu znajdujemy w rozdziale 1a ustawy odnoszącym się do homologacji - art. 70a do art. 70zz. Cytuję:

      Art. 70a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

1) oryginalnym przedmiocie wyposażenia lub części – rozumie się przez to przedmiot wyposażenia lub część, które wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta pojazdów dla produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu, którego to dotyczy, oraz przedmiot wyposażenia lub część, które wyprodukowano na tej samej linii produkcyjnej; obejmuje to również przedmiot wyposażenia lub część dla których ich producent zaświadczy, że ten przedmiot wyposażenia lub część odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub części, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy, i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu;

2) procedurze homologacji typu WE pojazdu albo procedurze homologacji typu pojazdu (…)

         Oceniając od strony technicznej widoczne na zdjęciach rozwiązania wykonania i montażu wewnątrz samochodu osobowego przegrody oddzielającej przedział kierowcy od pasażerów tylnego fotela, istotnym jest zadanie pytań: Jak płyta z tworzywa sztucznego będzie zachowywać się w sytuacji przyjęcia przez pojazd impulsu zderzenia kolizyjnego? Czy popękana w strukturze płyta z tworzywa nie wytworzy ostrokrawędzistych kształtów niebezpiecznych w kontakcie z człowiekiem? Czy sposób jej zamocowania spełnia wymagania, o których mowa w przepisach, a od strony użytkowej czy nie wypadnie z miejsc zamocowania w czasie jazdy nawet pod wpływem normalnych naprężeń struktury nadwozia.

Z kolei widząc rozciągnięte przeźroczyste folie nasuwają podobne spostrzeżenia: co do ich zamocowania, wykluczenia prawdopodobieństwa odpadnięcia podczas jazdy ze stworzeniem ograniczenia widoczności.

         Oceniam, iż przywołane spostrzeżenia, dotyczące doposażania pojazdu w elementy mające zapobiec lub co najmniej zmniejszyć problem rozprzestrzeniania się wirusa, które odniosłem do widocznych na dokumentacji prezentowanej przez portale internetowe w samochodach osobowych, powinny również być uwzględniane przy tworzeniu przestrzeni oddzielających, w autobusach czy też kabinach samochodów ciężarowych.

         Przywołane na wstępie bezpieczeństwo bierne samochodu ma na celu zmniejszenie skutków zaistniałej już kolizji drogowej, w czasie, kiedy kierowca, niezależnie od zaistniałych środków bezpieczeństwa, nie jest już w stanie wpłynąć na charakter ruchu samochodu i zapobiec powstaniu kolizji drogowej.

         Zapobieganie zagrożeniu wynikającym z trwającej epidemii jest działaniem zupełnie zrozumiałym. Oceniam jednak, iż nie można ignorować reguł bezpieczeństwa już skodyfikowanych, które mogą wywołać skutki zagrażające życiu tak kierowcy, jak i pasażerów pojazdu.

Kazimierz Opoka (Nowy Sącz)

Źródła do tematu:

* Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: 1997.98.602; tekst jednolity: 2020.110; z późn. zm.);

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst pierwotny: 2003.32.262; tekst jednolity: 2016.2022; z późn. zm.);

* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst pierwotny: 2013.407; tekst jednolity: 2015.1475; z późn. zm.).

Tyg. WPROST”, 16.3.2020. „Tak wyglądają przesłony antywirusowe w taksówkach” [kliknij]