Legislacja

Za naruszenie zakazu wyprzedzania na autostradzie – 8 lub 6 tzw. punktów karnych

23 czerwca 2023

Za naruszenie zakazu wyprzedzania na autostradzie – 8 lub 6 tzw. punktów karnych
(fot. archiwum GI)

Uchwalona 26 maja 2023 ustawa o zmianie ustawy - o autostradach płatnych oraz Krajowy Funduszu Drogowym oczekuje na podpis i publikację, tymczasem MSWiA zaproponowało uzupełnienie rozporządzenia wykonawczego i odpowiedniej jego tabeli obejmującej tzw. punkty karne i stosownie 8 i 6 tzw. punktów karnych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (poz. 995). Nad nowelizacją jako wiodące pracuje MSWiA, współpracują: Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Potrzeba regulacji. Z dniem 1 lipca 2023 r., na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, regulujące korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych przez kierujących niektórymi pojazdami lub zespołami pojazdów. W ustawie, która czeka na podpis i publikacje w art. 16 dodano ust. 2a zobowiązujący kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku do korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni. Z kolei w art. 24 Prd dodano ust. 13 zakazujący kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów tej kategorii obowiązującej na danej drodze. W art. 24 Prd dodano także ust. 14 wyłączający obowiązywanie zakazu, jeżeli wyprzedzanym jest pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłający żółte sygnały błyskowe.

Naruszenia przepisów dotyczących ruchu prawostronnego oraz zakazów wyprzedzania, określonych w Prd są uwzględnione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1951). Dla uniknięcia luk w systemie punktowym oraz w celu jednolitego podejścia do naruszania określonych przepisów ruchu drogowego przez adresatów tych przepisów, konieczne jest zatem uzupełnienie przepisów tego rozporządzenia o nowe naruszenia.

Rekomendowane rozwiązania. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (2022.1951) zaproponowano przede wszystkim zmiany w załączniku nr 1 „Naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisywane do ewidencji oraz liczba punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem”:

- w części F „Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania” dodano nowe oznaczone kodem F12 w brzmieniu: „naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy”. Przywołana kwalifikacja prawna - art. 92b kodeksu wykroczeń oraz art. 24 ust. 13 ustawy - Prawo o ruchu drogowym i tu propozycja 8 tzw. punktów karnych.

- w części H „Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym” zaproponowano naruszenie oznaczone kodem H29 w brzmieniu: „Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”. Przywołana kwalifikacja prawna - art. 97 k.w. oraz art. 16 ust. 2a p.r.d. i tu propozycja 6 tzw. punktów karnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca br. (jm)