Legislacja

Zamieszanie z PL-ką

16 stycznia 2018

Zamieszanie z PL-ką

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie weszło rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). Z tym samym dniem utraciło moc rozporządzenie z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (2002.133.1123). W nowym w paragrafie 43 w ustępie 1 i 2 czytamy: § 43. 1. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami "PL". 2. Znak "PL" może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter. Taki sam zapis pomieszczono  w par. 33 wymienionego historycznego już rozporządzenia. Zaskoczone media spekulują: Wraca nalepka „PL”? Jeżeli została wyliczona jako element obowiązkowego wyposażenia, to tak!? W archiwalnym już tekście istniał ustęp nr 3 w brzmieniu: "Jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak "PL", o którym mowa w § 19 ust. 1, spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest konieczne". I tu powstało zamieszanie. Przepis ten obecnie w rozporządzeniu nie istnieje. Media spekulują, iż jest to przypadkowa pomyłka, lub świadome działanie. W tej sprawie INTRIA pl otrzymał wyjaśnienie rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury Szymona Huptysia, który wyjaśnił, iż "nie ma potrzeby, aby rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r., powtarzało zasadę z ustawy". A ta mówi (zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy, który to przepis odpowiadam art. 37 Konwencji wiedeńskiej i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2411/98 z 3 listopada 1998 r. w sprawie uznawania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających Państwo członkowskie, w którym dokonano rejestracji pojazdu), że obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym jest zarejestrowany. Wyjaśnienie w swojej istocie wydaje się być oczywistym. Ponadto trzeba pamiętać, iż oznaczenie PL jest wymagane przy wyjeździe poza terytorium UE lub do państw niebędących stroną Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu oraz dla pojazdów z tablicami rejestracyjnymi w kolorze czarnym (niewyposażonych w oznaczenie PL na tablicy – jak wyjaśniał rzecznik Szymon Huptyś. (jm)