Legislacja

Kandydat na kierowcę z orzeczeniem lekarskim

4 lutego 2018

Kandydat na kierowcę z orzeczeniem lekarskim
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wydanego oczywiście na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Generalnie minister proponuje obok szczegółowych badań także więcej formalności. I tak jednym z warunków otrzymania prawa jazdy będzie stan zdrowia kandydata na kierowców, potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Celem nowelizacji – jak to czytamy w uzasadnieniu – jest implementacja postanowień zawartych w dyrektywie Komisji (UE) 2016/1106 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016). Przywołane przepisy wprowadzają zmiany w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy. Osoba chorująca na cukrzycę będzie mogła otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych pod warunkiem przestawienie pozytywnej opinii lekarza specjalisty oraz przeprowadzania regularnych badań kontrolnych. Nawracająca ciężka hipoglikemia w porze czuwania stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami. Ponowne badanie osoby ubiegającej się o uprawnienia będzie możliwe po trzech miesiącach. I tak: proponuje się nowy zakres warunków badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego; nowe wymagania zdrowotne, zgodnie z którymi osoba ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej nawracającej ciężkiej hipoglikemii. Projektowane rozporządzenie także obniża wymagania zdrowotne w zakresie widzenia stareoskopowego; także w zakresie badania narządu słuchu i równowagi. Proponuje się także wprowadzenie zmiany w zakresie badania układu nerwowego, w tym padaczki. W projekcie uwzględniono również przepis przejściowy, zgodnie z którym postepowania w spawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektu przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów. Rozporządzenie ma obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia. Trwają uzgodnienia projektu. (jm)