Legislacja

Zapomniałeś prawa jazdy?

11 września 2017

Zapomniałeś prawa jazdy?
(fot. J. Michasiewicz)

Poseł Rober Winnicki interpelował (Interpelacja nr 13626) w sprawie sposobu działania Policji oraz zasadności karania mandatem. Ministra spraw wewnętrznych i administracji pytał: w ostatnich latach dokonuje się niewątpliwy postęp w dziedzinie informatyzacji i komunikacji. Wiele informacji jest dostępnych niemal od razu, gdy jeszcze niedawno wymagały one zdecydowanie dłuższej weryfikacji. Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że podczas kontroli na podstawie nr PESEL można mobilnie zweryfikować tożsamość osoby, jej karalność, posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami itp. Pojawia się pytanie czy wskazany rozwój nie wymusza zmian w dotychczas obowiązujących przepisach w wielu dziedzinach, np. wspomnianych dotyczących kontroli drogowych. W związku z powyższym chciałbym zadać następujące pytania: Jaki jest stan informatyzacji i wyposażenia w podległych Panu Ministrowi służbach? Czy każdy radiowóz przeprowadzający rutynowe kontrole na polskich drogach posiada techniczne możliwości sprawdzenia na podstawie dokumentów (nr PESEL), czy dana osoba jest karana, posiada prawo jazdy itp.? Jakie ważne powody przemawiają za karaniem mandatem kierowcy, który jest uprawniony do kierowania pojazdem, ale zapomniał wziąć ze sobą prawa jazdy (posiadając jednocześnie przy sobie inny dokument potwierdzający tożsamość)?

Odpowiadający, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński informował, że funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej podczas prowadzonych kontroli korzystają z terminali mobilnych umożliwiających dostęp do baz danych takich jak: KSIP (Krajowy System Informacji Policji), SIS2 (System Informacyjny Schengen), CEL (Centralna Ewidencja Ludności) czy też Interpol. Policjant może także opcjonalnie dokonać sprawdzenia w CEK (Centralna Ewidencja Kierowców), CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów), REGON oraz Noe.NET (Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności). Jednocześnie informuję, że ocena stanu informatyzacji i wyposażenia patroli Policji w kontekście możliwości sprawdzenia w trakcie kontroli na podstawie dokumentów wszelkich statusów systemowych kontrolowanej osoby, była przedmiotem treści części dokumentu opracowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą Analiza informacji udzielonych przez Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji w sprawie wykonania polecenia Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha dotyczącego wdrożenia zaleceń wynikających z zadania audytowego realizowanego w 2016 r. pt. Analiza w zakresie funkcjonowania Stanowisk Kierowania w jednostkach podległych Komendantom Wojewódzkim Policji w zakresie optymalności zorganizowania i funkcjonowania SK w jednostkach organizacyjnych Policji.

Liczba patroli na dobę waha się od 7 do 12 tysięcy, a średnia liczba patroli na dobę wynosi około 10 tysięcy, we wszystkich możliwych systemach zmianowych. Autorzy Analizywskazują, że przy założeniu, iż do profesjonalnego, szybkiego i efektywnego wykonywania czynności służbowych, każdy patrol przed podjęciem służby powinien być wyposażony w nowoczesny terminal mobilny, ich szacunkowa, minimalna liczba powinna być zbliżona do średniej dobowej liczby patroli, czyli wynosić około 10 tysięcy. W 2016 roku dokonano zakupu 1 236 nowych terminali Bluebird EF500R, a na 2017 rok zaplanowano uruchomienie procedury przetargowej i zakup kolejnych, około 3 000 sztuk, co da łączną liczbę około 4 236 terminali i będzie stanowiło około 42% oszacowanego zapotrzebowania minimalnego i około 30% postulowanego zapotrzebowania optymalnego.

Odnosząc się natomiast do zasadności nałożenia grzywny na kierującego, który nie posiada przy sobie dokumentu prawa jazdy, należy zauważyć, że ustawodawca rozróżnił w polskim prawodawstwie i spenalizował zachowanie polegające na nieposiadaniu w ogóle uprawnień do kierowania danym pojazdem - art. 94 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz zachowanie polegające na nieposiadaniu przy sobie wymaganych dokumentów (w tym np. prawa jazdy lub innych wymaganych zaświadczeń) - art. 95 Kw. Natomiast obowiązkiem funkcjonariusza Policji czy też Straży Granicznej jest podjęcie właściwej (przewidzianej przepisami prawa) reakcji na ujawniony czyn. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w każdej indywidualnej sytuacji funkcjonariusz może podjęć decyzję, iż karanie sprawcy wykroczenia jest niecelowe i zastosować środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia (art. 41 Kw). Pamiętajmy o zabraniu dokumentu! (jm)