Legislacja

Zmiana wzoru dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

13 grudnia 2021

Zmiana wzoru dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego
Wzór (fragment) z projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia … 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych [kliknij] (grafika: wzór - fragment)

Opublikowany został projekt z dnia 7 grudnia 2021 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia … 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych [kliknij]. Celem zmiany jest jedynie dostosowanie przepisów rozporządzenia obowiązującego do części przepisów ustawy o dokumentach publicznych wymagających, aby wydawane od dnia 12 lipca 2022 r. dokumenty publiczne kategorii pierwszej spełniały wymagania odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie.

Podstawa zmian. Do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 155 wpisany został projekt z 7 grudnia 2021 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia … 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Opracowanie projektu związane jest z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2021.1660). Zgodnie z tym przepisem dokumenty publiczne wydawanie na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres, w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej trzech lat od wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 12 lipca 2022 r. W związku z powyższym zaproponowano zmianę wzorów dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, dokumentów publicznych kategorii pierwszej na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 27 i 29 ww. ustawy o dokumentach publicznych.

Minimalne wymagania dotyczące wzorów dowodów rejestracyjnych określają przepisy dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, zaimplementowanej do prawa polskiego w 2004 r. Państwa Członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia, informacje i kody.

Zakres zmian. We wzorach oraz opisach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego uwzględnione zostały wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Dodany został szczegółowy opis zabezpieczeń producenta. Zmiany ujęte w projekcie są zgodne z rekomendacjami Komisji ds. Dokumentów Publicznych. Uwzględniając powyższe w projekcie rozporządzenia zaproponowano nowe brzmienie załączników nr 3 i nr 8 do nowelizowanego rozporządzenia. W § 2 i 3 ujęto przepisy przejściowe w zakresie zachowania ważności dokumentów, tj. dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz ich wtórników, wydanych zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych.

Przepisy przejściowe. Zaproponowane przepisy przejściowe stanowią, że:

- organ rejestrujący wydaje dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zamówione i wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, a zamówione przed i wyprodukowane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia,

- organ rejestrujący może stosować blankiety pozwoleń czasowych zgodne z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń, nie dłużej jednak niż do dnia 11 lipca 2022 r.

Obowiązywanie. Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 maja 2022 r. Jak uzasadniają autorzy projektu: - Aby umożliwić organom rejestrującym wykorzystanie do dnia 11 lipca 2022 r. zapasów blankietów pozwoleń czasowych, zamówionych oraz wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych i zapewnić, najpóźniej od dnia 12 lipca 2022 r., wydawanie przez organy rejestrujące wyłącznie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz ich wtórników zgodnych z wzorami określonymi w przepisach niniejszego rozporządzenia - wypełniając tym samym podane na wstępie wymagania ustawy o dokumentach publicznych.

Projekt przesłany do konsultacji. (jm)