Legislacja

Zmiana wzoru licencji dla taksówkarzy

22 maja 2024

Zmiana wzoru licencji dla taksówkarzy
(fot. PIXABAY)

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów – wzór [kliknij]

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury sporządzono informację o pracach nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów [kliknij].

Projektowane rozporządzenie jest podyktowane koniecznością doprecyzowania pouczenia zawartego we wzorze licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201, z późn. zm.), organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, w zależności od obszaru, na którym przewozy są wykonywane, jest wójt, burmistrz, prezydent miasta lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy. W związku z tym, zasadne jest doprecyzowanie pouczenia zawartego w druku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wskazując, że skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona, należy wnieść za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również przepisy przejściowe, w myśl których licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych lub ich cofnięcia. Takie podejście uchroni przedsiębiorców przed koniecznością wymiany ww. zezwoleń i licencji w celu dostosowania do nowych wzorów. (jm)