Legislacja

Zmiany w katalogu marek i typów pojazdów w ruchu drogowym

10 października 2019

Zmiany w katalogu marek i typów pojazdów w ruchu drogowym
(fot. Jolanta Michasiwicz)

Czternaście dni ma trwać opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zmiana rozporządzenia wynika z regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/888 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów, na podstawie których należy rozszerzyć zakres danych gromadzonych katalogu marek i typów pojazdów homologowanych i dopuszczonych do ruchu na terytorium RP o: kod nadwozia określony w pozycji 38 świadectwa zgodności, w tym, w stosownych przypadkach, cyfry uzupełniające, o których mowa w dodatku 2 do załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE oraz o maksymalną prędkość pojazdu określoną w pozycji 29 świadectwa zgodności. Natomiast dane te są niezbędne do wykonywania corocznych raportów dotyczących emisji CO2, do których przekazywania do Komisji Europejskiej, jest obowiązany administrator danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. I dalej - właśnie te dodatkowe dane jednocześnie będą stanowić dane wzorcowe, wykorzystywane przez organy rejestrujące w procesie rejestracji pojazdów. Zmiana dotyczy pojazdów ciężkich kategorii M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 i O4 i dla tych kategorii dane te będą gromadzone i udostępniane w ramach katalogu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Termin wejścia w życie związany jest z koniecznością zapewnienia terminowego wywiązania się z obowiązku wykonania i dostarczenia Komisji Europejskiej raportów dotyczących emisji CO2, z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu danych w 2021 r. za rok 2020. (jm)