Legislacja

Zmiany w przepisach dot. kategorii B1 prawa jazdy

19 listopada 2020

Zmiany w przepisach dot. kategorii B1 prawa jazdy
Mając prawo jazdy kat. B1 można jeździć: czterokołowiec lekki - tj. pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, a w przypadku przewozu osób 400 kg; pojazdami ujętymi w ramach kategorii AM tj. motorowerem, czterokołowcem lekkim, zespołem pojazdów składającym się z motoroweru lub czterokołowca lekkiego z przyczepą (fot. Piotr Wagner)

Minister spraw wewnętrznych i administracji jest adresatem interpelacji grupy posłów, którzy piszą w sprawie wymagań dotyczących samochodów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ukończyła 16. rok życia, może za zgodą rodziców uzyskać prawo jazdy kategorii B1 uprawniające do kierowania pojazdami, których masa bez obciążenia nie przekracza 400 kg - kategoria L7e - (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna moc użyteczna silnika nie przekracza 15 kW. I jaki to problem zostaje zgłoszony? Otóż, autorzy wystąpienia uważają, że wobec przywołanych przepisów, katalog pojazdów spełniających stosowne wymagania jest nadzwyczaj ubogi. I dalej – to właśnie powoduje, iż możliwość korzystania z omawianych uprawnień jest ograniczona. - Zawarcie w przepisach wymogu, aby pojazd, do kierowania którym uprawnia prawo jazdy typu B1, posiadał masę własną nieprzekraczającą 400 kg (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów) sprawia, że samochody tego typu, celem spełnienia tego wymogu, są pozbawiane istotnych elementów konstrukcyjnych bądź ich elementy wymieniane są na lżejsze i mniej wytrzymałe. Powoduje to, że tego typu pojazdy stają się mniej stabilne i zapewniają mniej bezpieczeństwa kierującym nimi. Przepis ten prowokuje również liczne nadużycia mające na celu wpisanie w dowodzie rejestracyjnym wymaganej masy. Co więc jest proponowane? Oczywiście ewentualne zmiany w przywołanych przepisach. Zmiany takie, aby: umożliwiły: - Szerszemu gronu osób korzystanie z uprawnień do prowadzenia pojazdami po ukończeniu 16. roku życia, zapewniając jednocześnie odpowiednie bezpieczeństwo użytkownikom tego rodzaju pojazdów oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

Posłowie postawili cały katalog pytań:

Jakie jest stanowisko Ministerstwa względem dokonania zmian w przepisach dotyczących wymogów, jakie muszą spełniać samochody, do kierowania którymi uprawnia prawo jazdy kategorii B1? Czy Ministerstwo wypracowało jakiekolwiek propozycje zmian w przepisach, o których mowa w pytaniu 1? Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia wymogu masy własnej samochodu, do którego prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1? Dlaczego masa własna samochodu, do którego prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1, została ustalona na tak niskim poziomie, że zrealizowanie tego wymogu jest wysoce utrudnione i powoduje liczne nadużycia oraz poważne zmniejszenie stabilności oraz bezpieczeństwa prowadzenia tego rodzaju pojazdu? Jakie jest stanowisko Ministerstwa względem możliwości zmiany wymogu mocy silnika samochodu, do którego prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1, poprzez nieznaczne zwiększenie dopuszczalnej mocy, co poszerzyłoby katalog samochodów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1? Jakie jest stanowisko Ministerstwa względem możliwości zmiany wymogu masy własnej samochodu, do którego prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1, poprzez zwiększenie dopuszczalnej masy w taki sposób, by poszerzyło to katalog samochodów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1?

Będziemy informowali o odpowiedzi resortu. (jm)