Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie dopuszczalnej formy prowadzenia zajęć w ramach szkoleń okresowych

19 listopada 2020

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie dopuszczalnej formy prowadzenia zajęć w ramach szkoleń okresowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jest opinia resortu infrastruktury w sprawie dopuszczalnej formy prowadzenia zajęć dla kierowców zawodowych w ramach szkolenia okresowego. W sposób konkretny Bogdan Oleksiak - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury - rozstrzyga ewentualne wątpliwości.

Aktualnie nie ma możliwości prowadzenia szkoleń okresowych w formie on-linekonkluduje dyrektor Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury odpowiadając na pismo z dnia 10 listopada br. w sprawie dopuszczalnej formy prowadzenia zajęć dla kierowców zawodowych w ramach szkolenia okresowego.

Dyrektor informuje: - Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.), ani rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151), nie przewidują prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie on-line. Co więcej, z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że stosowanie dopuszczonych w tym przepisie form szkolenia, w szczególności określonych w § 12 ust. 1 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia (Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7-11 [MI: dot. kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych], prowadzi się jako ćwiczenia pod nadzorem trenera-wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkolenia.) odbywa w sali ośrodka szkolenia.

I pełne brzmienie konkluzji: - Mając na względzie powyższe, w opinii Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury aktualnie nie ma możliwości prowadzenia szkoleń okresowych w formie on-line.


Przypomnijmy brzmienie przywołanych źródeł prawa:

* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Rozdział 7a. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy (t.p. Dz. U. z 2001 r., poz. 125, poz. 1371 oraz t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) (fragmenty):

Art. 39d. (…) 2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

3. Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:

1) kursu okresowego;

2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.

4. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E;

2) D1, D1+E, D i D+E. (…)

Art. 39g. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;

2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:

a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć teoretycznych,

b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,

c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2;

3) posiada:

a) warunki lokalowe,

b) wyposażenie dydaktyczne,

c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,

d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,

e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,

f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania; (…)

12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia wykorzystania podczas szkolenia urządzeń spełniających jednolite wymagania.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rozdział 3. Warunki prowadzenia szkolenia (t.p. Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 314 oraz t.j. z 2017 r., poz. 151) (fragmenty):

§ 9. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

1) C, C+E, C1 i C1+E lub

2) D, D+E, D1 i D1+E

– zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

§ 10. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:

1) zajęcia w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego określonych w lp. 1 tabeli nr 1, trwające 21 godzin;

2) zajęcia w ramach modułów szkolenia okresowego określonych w lp. 2-20 tabeli nr 1, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin.

§ 11. 1. Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć trwa 35 godzin i obejmuje zajęcia realizowane w ciągu 5 lat, z tym że jednorazowo realizuje się nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

2. Zajęcia teoretyczne odbywane w ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1, są prowadzone zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin szkolenia określonymi w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Osobie szkolonej, która ukończyła szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka szkolenia wystawia zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko osoby szkolonej;

2) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL;

3) numer zaświadczenia;

4) datę wydania zaświadczenia;

5) datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia;

6) nazwy tematów zrealizowanych w ramach II bloku zajęć, o którym mowa w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

7) informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy zajęcia były realizowane;

8) dane ośrodka szkolenia wydającego zaświadczenie.

§ 12. 1. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7-11, prowadzi się jako:

1) wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych albo

2) ćwiczenia pod nadzorem trenera – wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkolenia.

2. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zapewnić co najmniej:

1) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce;

2) przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia;

3) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć;

4) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik;

5) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w pkt 4.

3. Łączny czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.

4. Godzina zająć teoretycznych jest równa 60 minutom.