Legislacja

Zmiany w przeprowadzaniu procesu certyfikacji kompetencji zawodowych

29 listopada 2022

Zmiany w przeprowadzaniu procesu certyfikacji kompetencji zawodowych
- A co z kompetencjami w transporcie? - pytał jeden z mówców w trakcie konferencji „Kompetencje w sektorze transportu drogowego” (fot. PEXELS)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych [kliknij]. Projekt wprowadza zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Szeroko o kwestiach kwalifikacji mówiono podczas ostatnio zrealizowanej konferencji Kompetencje w sektorze transportu drogowego” [kliknij]. - A co z kompetencjami w transporcie? - pytał jeden z mówców. Tu odpowiedź przed nami. Tytułowych zmian potrzeba więcej.

Jaki problem jest rozwiązywany? Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych wprowadza zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. W myśl obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia, komisja egzaminacyjna składa się m.in. z przewodniczącego wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w komórce właściwej do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego tego ministra, posiadającego ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym. Minister Infrastruktury wyznacza na przewodniczących Komisji osoby zatrudnione w Departamencie Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i dodatkowo spełniające kryterium wyższego magisterskiego wykształcenia oraz kryterium, co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji: - Poprzez projektowane rozporządzenie nastąpi zmiana w zakresie kryteriów wyznaczania przewodniczących komisji egzaminacyjnych, co wpłynie na usprawnienie procesu certyfikacji przewoźników drogowych. W myśl planowanych zmian, przewodniczącymi komisji będą mogły być osoby wyznaczone przez ministra właściwłaściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym tego ministra lub w urzędach podległych, które:

1) posiadają ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo;

2) posiadają ukończone jednolite studia magisterskie o kierunku prawo i co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo;

3) posiadają ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o kierunku transport i co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo;

4) posiadają ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe, których program kształcenia obejmuje dziedziny z zakresu transportu drogowego i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo;

5) posiadają ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym.

Projekt trafił do ustaleń i konsultacji. (jm)