Legislacja

Zmiany w sprawie kart tachografu

25 kwietnia 2024

Zmiany w sprawie kart tachografu
(fot. PIXABAY)

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Przewidywany termin wydania regulacji - III kwartał 2024 r.

Jak informują autorzy projektu realizuje on upoważnienie ministra właściwego do spraw transportu zawarte w art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (2023.324 i 1523) w zakresie określenia w drodze rozporządzenia wzorów wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart oraz szczegółowych wymogów technicznych dotyczących załączników do wniosków. Wydanie aktu zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (2023.986) wynika z potrzeby dostosowania wniosków o karty do tachografów cyfrowych do wymogów niezbędnych dla prawidłowego wystawiania efaktur w ramach Krajowego systemu e-faktur (KSeF). W tym celu wnioski o karty: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatową oraz kontrolną, stanowiące załączniki nr 6 do nr 9 do ww. rozporządzenia, wymagają stosownego uzupełnienia. Powyższe wymogi zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (2023.1598) zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2024 r.

Ponadto, projektowane rozporządzenie ma na celu zapewnienie kierowcom możliwości wcześniejszej fakultatywnej wymiany dotychczas użytkowanych kart w związku z wymogiem rejestracji, wydłużonego z 28 dni do 56 dni, okresu aktywności podlegającego kontroli na drodze, którego stosowanie, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1), będzie obowiązywać od dnia 31 grudnia 2024 r. Prawodawca unijny w art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2020/1054 ustanowił wymóg, zgodnie z którym karty do tachografu inteligentnego najnowszej wersji - G2V2 posiadają m.in. pamięć o pojemności wystarczającej do przechowywania wszystkich wymaganych danych. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2020/1054 właściwy organ w państwie członkowskim, które wydało kartę kierowcy, może zobowiązać kierowcę do wymiany tej karty na nową, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.