Legislacja

Znamy projekt nowego wykazu tzw. punktów karnych

12 sierpnia 2021

Znamy projekt nowego wykazu tzw. punktów karnych
Projekt załącznika do rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Proponowany wykaz tzw. punktów karnych. Druk nr 1504. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] (fot. screen)

W Kancelarii Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został zarejestrowany jako DRUK nr 1504. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w trakcie obrad plenarnych. Dołączono projekt aktu wykonawczego - w tym wykaz tzw. punktów karnych. Zaostrzony - gdzie dodano, aż za 12 naruszeń nową maksymalną ilość punktów tj. 15.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został zarejestrowany jako sejmowy Druk nr 1504 [kliknij]. Projekt opatrzony datą 5 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania w trakcie obrad plenarnych. Dołączono projekt aktu wykonawczego: Rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji projekt rozporządzenia opatrzony jest stosownymi załącznikami. Wśród nich: Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom oraz nowe wzory stosowanych druków: karta informacyjna, karta rejestracyjna, zawiadomienie o wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i inne.

Rozporządzenie obowiązujące. Przypomnijmy, iż rozporządzenie obowiązujące z dniem 9.6.2012 r. (2012.488) utraciło moc z dniem 4.6.2018 na skutek utraty mocy obowiązującej podstawy prawnej, zgodnie z art. 125 pkt 13 i pkt 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2017.978), jednakże zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2018.957) przepisy nin. rozporządzenia stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2018.1990).

Proponowane zmiany. Autor projektu rozporządzenia - resort spraw wewnętrznych i administracji z zakresu przedmiotowego rozporządzenia usunął trzy punkty, a dotyczące: warunków i trybu występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi; wykaz jednostek upoważnionych do prowadzenia szkolenia, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia; podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji. Tak więc piraci drogowi nie będą mieli możliwości zmniejszenia ilości punktów.

Najwyższą liczbę punktów otrzymują naruszenia - zmiana na 15 punktów. Dotyczy to 12 rodzajów naruszeń:

* z kodem A 01 w brzmieniu: - Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowane jako przestępstwo z art.: art. 173, art. 174, art. 177 § 1 lub 2, art. 178b, art. 355 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.), zwanej dalej „k.k.”. Tu ustawodawca zastępuje dotychczasową liczbę 10, 15 punktami;

* - Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu (A 03);

* - Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (A 05)

oraz naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych (B 01-05):

* - Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym (B 01);

* - Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (B 02);

* - Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu (B 03);

* Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża (B 04);

* - Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia (B 05).

oraz naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych:

* - Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu (C 01);

oraz naruszenie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości:

* - Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, za wyjątkiem naruszenia określonego kodem E 08 (E-01);

* - Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (E 08);

oraz naruszenie zakazu wyprzedzania:

* - Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi (F 03).

I mała statystyka – minister zaproponował następujące ilości punktów: 15 punktów – 12 razy; 13 punktów – 1 raz; 10 punktów – 9 razy; 9 punktów – 1 raz; 8 punktów – 15 razy; 7 punktów – 2 razy; 6- punktów – 13 razy; 5 punktów – 18 razy; 4 punkty – 5 razy; 3 punkty – 10 razy; 2 punkty – 20 razy; 1 punkt – 6 razy. Dla porównania w dotychczasowej tabeli tzw. punktów karnych przewidziano tylko 12 naruszeń zagrożonych nałożeniem 10 punktów.

Dotychczasowa kolizja drogowa (A 02) w nowej tabeli otrzymuje doprecyzowane brzmienie: - Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. Bez zmian 6 punktów.

Rozszerzono wykaz naruszeń np.:

- o charakterze szczególnym o spowodowanie zagrożeń bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu (6 punktów) oraz o używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe i poza nim (6 punktów);

- wobec pieszych: o jazdę wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (6 punktów) oraz naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku (6 punktów).

Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, której procedowanie - jak to zostało zapowiedziane - zostanie przeprowadzone w trybie pilnym. Tymczasem data pierwszego czytania nie jest znana, jak tymczasem zaplanowano - nie trafi pod obradny zaplanowane na 15 września. (jm)