Legislacja

Zwrot kosztów przejazdu w celu służbowym prywatnym elektrykiem lub hybrydą

17 stycznia 2022

Zwrot kosztów przejazdu w celu służbowym prywatnym elektrykiem lub hybrydą
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do pierwszego czytania w komisjach trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów przejazdu prywatnym samochodem z napędem elektrycznym lub hybrydowym w celu służbowym.

Cel nowelizacji. Grupa posłów, których reprezentuje posłanka Katarzyna Lubnauer przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1920 [kliknij]). Celem zainicjowanej zmiany legislacyjnej jest stworzenie podstaw prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów przejazdu w celu służbowym prywatnym samochodem z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Obowiązujące przepisy nie odnoszą się do zwrotu pracownikom kosztów poniesionych w trakcie podróży służbowej w związku z przejazdami samochodami elektrycznymi lub hybrydowymi.

Uzasadnienie. W uzasadnieniu czytamy: - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przepisy § 3 ww. rozporządzenia stanowią, że na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadkach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W myśl art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych niebędące własnością pracodawcy samochody osobowe, motocykle i motorowery. Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z późn.zm.). W rozporządzeniu tym, poprzez uwzględnienie tylko pojemności silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych, i tak zgodnie z §2, pracodawca pokrywa ww. koszty według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł. ww. przepisy nie dotyczą pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Zakres zmian. Autorzy projektu proponują zmianę art. 34a poprzez jednoznaczne wskazanie w ust. 1, że do celów służbowych używane mogą być samochody osobowe, w tym pojazdy elektryczne i hybrydowe. Minister powinien określić rodzaj pojazdu mechanicznego, moc elektryczną (dla samochodów hybrydowych i elektrycznych) lub jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika. (jm)