News tygodnia

PRAWO DROGOWE. Nasze podsumowanie roku 2017.

2 stycznia 2018

PRAWO DROGOWE. Nasze podsumowanie roku 2017.
(fot. Jolanta Michasiewicz oraz Piotr Wagner)

Minął rok 2017, mamy styczeń - miesiąc podsumowań. Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS postanowiła przypomnieć zmiany jakich dokonano w polskich przepisach dotyczących ruchu drogowego. I mała dygresja, jak się dowiadujemy, wg szacunków firmy doradczej Grant Thornton, Polska ma najbardziej zmieniane prawo ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Dla uzasadnienia tej tezy porównano, iż w latach 2012-2014 „produkowano” u nas średnio w roku prawie 56-krotnie więcej przepisów niż np. w Szwecji. I niestety ta tendencja nie zmienia się - w roku 2017 polscy politycy i urzędnicy stworzyli ok. 35 tys. stron nowych aktów prawnych. Część z nich to te interesujące nas, a dotyczące właśnie ruchu drogowego. Od chwili wydania ustawy – Prawo o ruchu drogowego w 1997 r. uchwalono ponad 100 różnorodnych nowelizacji.

Nasze przepisy napisane są trudnym językiem, przez co często stają się niezrozumiałe i nieczytelna, nadto są rozproszone w różnych aktach. A przecież każdy kierowca powinien je poznać, zrozumieć, zapamiętać i - co najważniejsze - przestrzegać. To niezwykle ważny element wpływający na nasze bezpieczeństwo na drogach.

Poniżej przypomnimy Państwu co zmieniło się, a tu: zestawienie projektów, których procedowanie rozpoczęto lub oczekują na nadanie toku, ale przywołujemy te, które uchwalono jako ustawy lub podpisano jako rozporządzenia, opublikowano i weszły w życie. Przede wszystkim wskazujemy na zmiany wynikające z nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (zwanej kodeksem drogowym) oraz ustawy o kierujących pojazdami. Miesiąc po miesiącu przypominamy najważniejsze zmiany, omawiamy ich założenia i główne zmiany. Czy na drogach po ich wprowadzeniu było bezpieczniej? Statystyki niestety są bezwzględne.

Dla rzetelności analizy, należy dodać, iż w już minionym roku podnoszono także wiele ważnych zmian, którym niestety kształt w postaci projektu przepisów nie został jednak nadany, a zdecydowanie powinny być uchwalone. Myślimy tu o potrzebie rozstrzygnięcia bezwzględnego pierwszeństwa pieszego przed kierowcą; o uregulowaniu limitów prędkości i zlikwidowaniu dopuszczalnych prędkości nocnych, o potrzebie zdyscyplinowania kierowców, którzy utrudniają pracę służbom ratunkowym, czyli konieczności wprowadzenia zapisu dotyczącego korytarza ratunkowego, o surowym karaniu kierowców jadących pod prąd autostradą, o usunięciu z przepisów instytucji odmowy przyjęcia mandatu itd. itp.

Jest też kategoria zmian prawa, które były szeroko omawiane, rozreklamowane, ale ostatecznie z nich w różny sposób zrezygnowano lub odłożono w czasie. Tu jako przykład wymieńmy taryfikator mandatów i tzw. punktów karnych, którego zmiany zapowiadano wielokrotnie, a ostatecznie nie nastąpiły. Też przepis dający bezwzględne pierwszeństwo pieszemu na przejściu dla pieszych i przed nim, ten po wielu miesiącach procedowania i informowania społeczeństwa o zmianie, ostatecznie został odrzucony. Część kierowców nie wie o tym i… ustępuje pierwszeństwa. To dobre zachowanie. I jeszcze jeden przykład – kilkakrotnie przesuwane obowiązywanie znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami. Zapowiadano całościowy projekt zmian do końca wakacji, do końca roku, a nie ma nawet informacji o stanie prac. Nawet jeżeli projekt zostanie przed 4 czerwca 2018 r. przygotowany to tak niewiele czasu zostanie na jego konsultacje…

Co czeka nas w 2018 r.? Co zmieni się z całą pewnością, ale też co zmienić się może. Taką analizę znajdziecie Państwo w wydaniu jutrzejszym PRAWA DROGOWEGO@NEWS.

Dzisiaj co zmieniło się w prawie o ruchu drogowym w minionym 2017 roku?

Akty prawne opublikowane i obowiązujące

STYCZEŃ 2017. Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (2016.2001). Nastąpiło przesunięcie terminu obowiązywania przepisów związanych z uruchomieniem zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK 2.0. To kolejne przesunięcie, tym razem z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. Ustawodawca wprowadził zmiany w następujących ustawach: z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami; z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zmiana miała umożliwić m.in. dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych (na poziomie starostw) do zasilania CEPiK. Podstawowym celem jest tutaj przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP).

STYCZEŃ 2017. Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (2016.2001). Czyli ta sama - wymieniona powyżej ustawa - uszczelnia obowiązujące od 2015 r. przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o 50 km/godz. Zmiany dotyczyły urzędów wydających decyzję. Wprowadzono możliwość podjęcia przez starostę postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu (nie miał go przy sobie, co powodowało, że część zatrzymanych unikała kary). Dodatkowo umożliwiono staroście wystawienie na podstawie odpisu wyroku sądowego decyzji o skierowaniu kierowcy, który został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, na odpowiedni kurs reedukacyjny. Dotychczas starosta mógł skierować na kurs na podstawie informacji uzyskanych z CEK, jednakże dane te będą gromadzone dopiero po wejściu w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. Tym samym zlikwidowane zostały dwie istotne luki prawne. Ustawa doprecyzowała także rodzaje pojazdów, którymi kierowanie w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy będzie skutkowało wydłużeniem okresu zatrzymania dokumentu lub cofnięciem uprawnienia do kierowania pojazdami (naruszenie będzie musiało być związane z kierowaniem „pojazdem silnikowym”, a nie ogólnie „pojazdem”, które to pojęcie obejmuje, m.in. rowerem czy pojazdem zaprzęgowym).

STYCZEŃ 2017. Od 1 stycznia 2017 podwyższeniu uległy stawki kar za brak obowiązkowego OC. Wzrost to wynik podwyższenia płacy minimalnej. Zgodnie z obowiązującą ustawą wysokość kar za brak OC jest ustalana w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, a od stycznia 2017 r. wynosiło ono 2000 zł brutto. Zaczęły obowiązywać następujące stawki: samochód osobowy kara za przerwę w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni ukarany płacił 100% stawki wynosiła 4000 zł, samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy kara wynosiła 6000 zł, inny pojazd np. motocykl lub motorower - wynosiła 670 zł. Przy przerwie od 4 do 14 dni (50% stawki) czyli odpowiednio 2000 zł, 3000 zł i 330 zł. Przy przerwie do 3 dni (20% stawki) czyli odpowiednio 800 zł, 1200 zł i 130 zł.

MARZEC 2017. Z dniem 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (2017.436). W rozporządzeniu Służby Celno-Skarbowe otrzymały prawo kontroli ruchu drogowego. W ten sposób w obowiązującym stanie prawnym uwzględniono nowopowstałą formację - Służby Celno-Skarbowej. Celem nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (2017.841 ze zm.) do obowiązujących przepisów ustawowych. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (2017.1948, ze zm.) wprowadziła zmiany m.in. do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W związku z tymi zmianami konieczne było wprowadzenie zmian dostosowujących również do rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego. Omawianą nowelizacją zmienione zostały przepisy rozporządzenia, w których posłużono się sformułowaniem "funkcjonariusz celny". Sformułowanie to zostało zastąpione określeniem "funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej". Zmiany obejmują m.in. przepis § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, który zawiera definicję "kontrolującego".

KWIECIEŃ 2017. Od 24 kwietnia kierowcy mogli sprawdzić on-line, ile punktów jakie zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa „Sprawdź swoje punkty karne” jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl. w ramach projektu CEPiK 2.0 - informowało Ministerstwo. Aby z niej skorzystać kierowca, który chce sprawdzić ilość zebranych przez siebie tzw. punktów karnych musi posiadać Profil Zaufany (eGO). Sprawdzający w otrzymywanym komunikacie widzi przede wszystkim: sumę punktów, datę popełnienia wykroczenia, informacje o pojeździe, miejsce popełnienia wykroczenia, dane kierowcy oraz informację o liczbie tzw. punktów tymczasowych. Podstawą prawną uruchomionej usługi są: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

MAJ 2017. Z dniem 11 maja 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2017 r. w spawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania mandatu karnego (2017.746, tekst ogłoszony 10 kwietnia 2017 r.). Żandarmi upoważnieni zostali do nakładania grzywien z określonych przepisów następujących aktów: kodeksu wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Prawo przewozowe; ustawy o ochronie przyrody; o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; o cudzoziemcach; o ochronie zwierząt i innych.

CZERWIEC 2017. To zdecydowanie najważniejsza zmiana w 2017 r. - wprowadzono surowsze kary dla piratów drogowych. Obowiązują od 1 czerwca 2017 roku. Popełnione wykroczenia drogowe przedawniają się po 3 latach od chwili ich popełnienia (jeśli w ciągu roku od czynu wszczęto postępowanie) - wydłużono okres przedawnienia wykroczeń, bo wcześniej były to dwa lata. Wprowadzono też sankcję więzienia za jazdę mimo sądowego zakazu. W sytuacji ukarania kierowcy przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów (np. za jazdę po pijanemu albo za prowadzenie auta mimo decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień), to właśnie za złamanie tego zakazu może być wymierzona kara pozbawienia wolności do 5 lat. I ucieczka przed policją (podjęty pościg) a nawet jej próba potraktowana została jako przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (wcześniej grzywna lub 30 dni aresztu). Nadto sąd obligatoryjnie zakaże prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Wyjaśnijmy, iż niezatrzymanie się na polecenie funkcjonariusza stojącego przy drodze pozostaje nadal wykroczeniem. Podobnie przestępstwem nie jest ucieczka przed policjantami na rowerze - wprowadzony przepis dotyczy kierujących pojazdami mechanicznymi. Ustawodawca postanowił także skończyć z łagodnymi wyrokami i zbyt częstemu stosowaniu przez sądy możliwości zawieszenia kary. Czyli od 1 czerwca - bez możliwości zawieszenia kary. Według nowych przepisów kierowca, który pod wpływem alkoholu lub narkotyków spowoduje ze skutkiem śmiertelnym czy skutkujący ciężkim uszkodzeniem ciała, ma bezwzględnie trafić do więzienia na co najmniej dwa lata (maksymalny wymiar kary wynosi 8 lat). Do chwili obowiązywania tego przepisu minimalna kara wynosiła 9 miesięcy, a wyrok do jednego roku więzienia można było zawiesić, co też często, czy zbyt często, miało miejsce. Podniesienie dolnej granicy więzienia nadal wydaje się zbyt łagodną karą. Piraci drogowi łamiący zakaz jazdy muszą się liczyć z karą pozbawienia wolności na okres 2 lat i dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów przedłużony na 15 lat. Jeżeli ponownie zasiądą za kierownicą grozi im kara nawet 5 lat więzienia. I kolejna ważna zmiana - sądy orzekające w sprawach o przestępstwa drogowe są obligatoryjnie informowane przez policję drogową o dotychczasowych wykroczeniach kierowcy, o zatrzymaniu uprawnień. Wprowadzono także jednoznaczną podstawę prawną do poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy. I tak kontrole trzeźwości kierowców stały się obowiązkowe. Do 1 czerwca kierowca mógł odmówić przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości, po tej dacie organ kontroli może poddać badaniu każdego nawet podczas rutynowej kontroli (art. 129ja kk). Te, tak znaczące, zmiany wprowadzone zostały ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (2017.966, ustawa wydana 17 maja, obowiązuje - przypomnijmy - od 1 czerwca 2017). Ta ostatnia zmieniała ustawę - Prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

LIPIEC 2017. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje przepis rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2015.1314). W terminie - najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. – zobowiązano do zmiany oznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Powinno być ono oznaczone kopertą ze znakiem osoby na wózku namalowaną na niebieskim tle. „Znak P-18 „stanowisko postojowe” stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

LIPIEC 2017. Z dniem 1 lipca 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2017.1062). Zmiany obowiązują z dniem 1 lipca 2017 r. Na podstawie tak oczekiwanej zmiany samorządy mogą instalować wyświetlacze czasu na sygnalizatorach świetlnych. Umożliwienie organom zarządzającym ruchem, m.in. marszałkowi województwa, staroście czy prezydentowi miasta na prawach powiatu stosowania wyświetlaczy czasu, to bardzo ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

LIPIEC 2017. Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, jako projekt wpłynęła do Sejmu 13 lutego 2017 (druk nr 1305), została uchwalona 23 marca. Następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 13 kwietnia 2017 (2017.777), weszła w życie 1 lipca 2017 r. Autorzy projektu zaproponowali zmiany służące umożliwieniu obywatelom załatwienie szeregu spraw z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z zakresu ruchu drogowego. M.inn. jej art. 1 ustawodawca dokonał zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego tzw. punktów karnych, określono rodzaj danych gromadzonych w ewidencjach oraz upoważnionych do korzystania z nich.

LIPIEC 2017. Z dniem 6 lipca 2017 r. zaczęły obowiązywać rozporządzenia (wydane 22 czerwca) dotyczące kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. W rozporządzeniach określono szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli oraz stosowane wzory druków. Akty poprzedzające je z 14 stycznia 2013 r. (w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (2013.75), na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2015.2281 oraz 2016.2001) utraciły moc z dniem 1 stycznia 2017 r. Po 1. stycznia - jak informował naszą redakcję rzecznik prasowy MIB - kontrole odbywały się na mocy zapisów ustawowych.

LIPIEC 2017. Certyfikacja kompetencji zawodowych w transporcie drogowym po nowemu obowiązuje od 22 lipca 2017 r. z chwilą, gdy w życie weszło rozporządzenie w sprawie certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Właśnie według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (2017. 1352), jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzamin pisemny w toku postępowania o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Określono skład komicji egzaminacyjnej itd. Utraciło moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (2013.837).

SIERPIEŃ 2017. Z dniem 11 sierpnia 2017 r. w życie weszłorozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2017.1436). I tak do tzw. taryfikatora mandatów karnych (2003.208.2023) trafiły przepisy zmian w zasadach przewożenia dzieci w samochodzie. Akt jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej oraz regulaminami EKG ONZ dotyczącymi urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Część zmian dotyczyła zasad przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Do najważniejszych z nich należy zniesienie granicy wiekowej do przewożenia dzieci w foteliku samochodowym oraz zezwolenie na podróżowanie dzieci do 150 cm w przedniej części samochodu w tymże urządzeniu. Ponadto, zgodnie z nowymi zapisami Kodeksu Ruchu Drogowego, zwolniono rodziców i opiekunów z obowiązku przewożenia dzieci powyżej 135 cm z tyłu samochodu w foteliku - od czasu nowelizacji można przewozić je również w pasach bezpieczeństwa. Dodajmy, iż ostatnia zmiana taryfikatora dokonana była w 2015 r. Niestety zmiana obowiązująca od 11 sierpnia była jedynie uzupełniająca o już istniejące przepisy, obowiązujące właśnie od 2015 r. Grzywny pozostały bez zmian, do obowiązującej tabeli dodano tzw. punkty karne.

WRZESIEŃ 2017. Opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 11 stycznia 2017 r. pod poz. 60 (wydana 14 grudnia 2016) ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, weszła w życie 1 września 2017. W jej art. 24 ustawodawca przewidział zmianę ustawy - Prawo o ruchu drogowym zmieniając zapisy dotyczące średniego wykształcenia branżowego (art. 79a i 84). Natomiast w art. 88 przewidziano zmiany w ustawie o kierujących pojazdami dotyczą przygotowania ucznia szkoły podstawowej do ubieganie się o wydanie karty rowerowej (art. 31, art. 41) oraz dodano zapis dotyczące wykształcenia „średniego branżowego” (art. 58).

WRZESIEŃ 2017. Od 6 września obowiązują przepisy pozwalające na zapłatę mandatów za pomocą karty płatniczej. Przewiduje to art. 98 par. 3a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Oczywiście żaden kierowca nie lubi dostawać mandatów, jednak jeśli już zostanie ukarany, to dzięki nowym przepisom znacznie łatwiej ureguluje należność. Nowe prawo ułatwia też pracę policji drogowej. Zmianę do praktyki mandatowej wprowadzono rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2017.1694 oraz 2002.20.2001). Ten akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak więc kierowca, za nałożony mandat może dokonać zapłaty bezgotówkowo, czyli przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, otrzymuje stosowne potwierdzenie. Tym właściwym dokumentem jest wyłącznie odcinek C formularza mandatowego.

LISTOPAD 2017. W dniu 13 listopada 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt rządowy, do Sejmu wpłynął 11 lipca 2017 (druk nr 1740), uchwalony 15 września, ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 października (2017.1926). Część zmian zacznie obowiązywać z dniem 18 października 2018 r., 18 i 20 października 2017 r. Ustawa dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem projektu - przyspieszenia wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 24 lipca 2015 r. w zakresie centralnej ewidencji pojazdów (CEP) z dnia 4 czerwca 2018 r. na dzień 30 października 2017 r. dotyczących rozszerzonego zakresu danych gromadzonych i udostępnianych z ewidencji, podmiotów je przekazujących, a także nowych jednolitych dla wszystkich podmiotów zasad wprowadzania danych do ewidencji. Do CEP trafiają także informacje o zabezpieczeniu na pojeździe, a także dane o istotnych szkodach powypadkowych (w przypadku pojazdów nieubezpieczonych), informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych. Akty zmienione: ustawa o kierujących pojazdami; ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; ustawa - Prawo o ruchu drogowym i inne. Przyspieszone zostały prace nad wdrożeniem centralnej ewidencji pojazdów w nowej postaci. Ponadto ustawa rozszerzyła kompetencje Straży Granicznej, której funkcjonariusze podczas kontroli pojazdów będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe na prowadzenie pojazdów. Ostatecznie data uruchomienia CEP przesunięta została na 21 grudnia. Pojawiły się pewne kłopoty z uruchomieniem (z wydajnością i wprowadzaniem danych), które utrudniały funkcjonowanie systemu.

LISTOPAD 2017. Również od 13 listopada 2017 r. obowiązują nowe zasady wykonywania badań technicznych pojazdów. Pierwsza, najbardziej widoczna dla kierowców zmiana polegała na tym, że za badanie techniczne trzeba płacić z góry jeszcze przed rozpoczęciem czynności badania technicznego (w wyjątkiem sytuacji rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności), niezależnie od jego wyniku. Jeśli auto badania nie zalicza, czyli gdy diagnosta wykryje usterkę, która skutkuje negatywnym wynikiem badania. informacja o tym trafia do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów. W takiej sytuacji właściciel samochodu ma 14 dni na usunięcie usterek i ponowne wykonanie badania pod ich kątem. Koszt takiego częściowego badania w tej samej stacji kontroli pojazdów wynosi od 13 do 36 złotych, w zależności od rodzaju usterek. Po upływie 14 dni albo po prostu w innej stacji diagnostycznej można wykonać badanie, ale już w pełnym zakresie. Diagnosta z innej stacji widzi w systemie, z jakiego powodu auto wcześniej nie zaliczyło badania. Także tę regulację wprowadziła ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2017.1926).

LISTOPAD 2017. W dniu 30 listopada 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (2001.125.1371). Utworzony został prowadzony w formie elektronicznej Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Rejestr składa się z następujących ewidencji: przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naruszeń; osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. W ten sposób powstała możliwość wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej. Utworzenie tego rejestru ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany oraz cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór, a także kontrolę nad transportem drogowym.

GRUDZIEŃ 2017. W dniu 21 grudnia 2017 r. ostatecznie (wcześniej planowano na 13 listopada) uruchomiono e-usługę pn. MÓJ POJAZD. W jej ramach można przeglądać historię zgłoszonych szkód, dane dotyczące ustanowionych na pojeździe zabezpieczeń lub zajęciu przez komornika. Termin przesunięto wobec intensywnych prac podjętych w związku z drożeniem systemu CEPiK 2.0 w części CEP.

Ustawy przed i w trakcie procedowania

LUTY 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 25 października 2016 r. (zarejestrowany jako druk nr 1197), 24 lutego na posiedzeniu Sejmu odbyło się jego I. czytanie, odrzucony. Projekt dotyczył utworzenia zasad i gwarancji umożliwiających obiektywne stosowanie procedur związanych z ruchem drogowym.

LUTY 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 23 lutego 2017 r. (oznaczony jako druk nr 1358), 8 marca skierowano do I. czytania w komisjach, 24 lipca wpłynęło stanowisko rządu. Negatywnie zostało ocenione zaproponowane rozwiązanie pomieszczone w projekcie. Projekt dotyczy ograniczenia osób uprawnionych do poruszania się w formie kolumny pojazdów uprzywilejowanych (tylko Prezydent i Premier); kolumna będzie mogła być używana także, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób wchodzących w skład delegacji państw obcych lub organizacji międzynarodowych przebywających na terytorium RP.

MARZEC 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 27 marca 2017 r. (oznaczony jako druk nr 1454), I czytanie odbyło się 20 czerwca. Komisja Infrastruktury podjęła uchwałę o wnioskowaniu o odrzucenie projektu. Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem- modyfikacji brzmienia art. 78 a ustawy dotyczącego możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, tak aby wszystkie zarejestrowane pojazdy (nie tylko określone kategorie) mogły zostać czasowo wycofane z ruchu, a czas wycofania określany będzie przez właściciela pojazdu.

MARZEC 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI. Komisyjny projekt - druk sejmowy nr 2090, do Sejmu wpłynął 29 marca 2017, pierwsze czytanie odbyło się 6 grudnia w Komisji Infrastruktury. Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - jednoznacznego przesądzenia, że niepełnosprawność w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu nie może być uznana za przeciwskazanie zdrowotne do ubiegania się o prawo jazdy kategorii D1 albo D. Zawodowe prawo jazdy dla osób niedosłyszących i niesłyszących jest jednoznaczne z dopuszczeniem tych osób do zawodu kierowcy…

KWIECIEŃ 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 13 kwietnia 2017 r. (oznaczony jako druk nr 1535), 10 maja skierowany do I. czytania w komisjach, 13 września wpłynęło stanowisko rządu. Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - ograniczenia katalogu osób, które mogą korzystać z przejazdów kolumną pojazdów uprzywilejowanych do: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz zagranicznych delegacji dyplomatycznych, a także zakazu wykorzystywania przejazdu pojazdem uprzywilejowanym do celów prywatnych.

MAJ 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. Projekt rządowy, do Sejmu wpłynął 8 maja 2017 (zrejestrowany jako druk nr 1543), uchwalony 27 października, podpisany przez Prezydenta RP - 15 grudnia 2017 r., oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia nowej formy rejestracji tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów umożliwiającej czasowe użytkowanie w ruchu drogowym pojazdów, która uprościłaby działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami w celu wykonania jazd testowych pojazdami w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

CZERWIEC 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI. Projekt senacki (druk nr 1714), do Sejmu wpłynął 29 czerwca 2017 r., pierwsze czytanie odbyło się w komisjach w dn. 13 grudnia. Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia oraz utworzenia strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych.

LISTOPAD 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - KODEKS WYKROCZEŃ, USTAWY O WYCHOWNIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOCHOLIZMOWI, USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. Projekt ministra rozwoju i finansów opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 14 listopada 2017 r. Trwają konsultacje publiczne. Zasadniczym celem projektowanego aktu – jak to określono w jego uzasadnieniu - jest dokonanie zmian ukierunkowanych na uszczelnienie systemu sankcji za dokonywanie naruszeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu polegających na obrocie określonymi kategoriami wyrobów o niewielkiej wartości np. niewydawanie paragonów, ewidencjonowanie obrotu oraz użycia paliw napędowych, zapewnienie pożądanego wpływu na środowisko przez weryfikację techniczną pojazdów napędzanych przez nieprzeznaczone do tego paliwa.

LISTOPAD 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM I USTAWY O JĘZYKU POLSKIM. Poselski projekt ustawy. Projekt zgłoszony do Sejmu RP w listopadzie 2017 i nadal oczekujący w kategorii „Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany numer druku”. Dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - określenia obowiązków dla zarządców dróg publicznych, aby w przypadku miejscowości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosować polską nazwę miejscowości jako główną, z jednoczesnym zapisem w nawiasie nazwy miejscowości w języku oryginalnym.

LISTOPAD 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI. Projekt senacki - druk nr 2059, do Sejmu wpłynął 16 listopada 2017 r., 24 listopada skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. orzekającego, iż zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/godz. ze względu na stan wyższej konieczności związanej z ratowaniem życia lub zdrowia jest niezgodne z Konstytucją RP.

LISTOPAD 2017.Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o przygotowanym projekcie zmian ustawowych (KODEKS KARNY i USTAWA – PRAWO O RUCHU DROGOWYM) przewidujących nowe kary za cofanie liczników przebiegu. Zmiana planowana jest na rok 2018. Resort chce uderzyć w oszustów, którzy uczynili sobie sposób na łatwy zarobek z takiego procedery. Dzisiaj właściwie bezkarnych, albowiem w obowiązującym stanie prawnym cofanie licznika przebiegu w samochodzie nie jest czynem zabronionym, wystarczy, że fakt ten zostanie przekazany do wiadomości kupującej pojazd. W przygotowywanym projekcie za cofnięcie licznika przewidziano odpowiedzialność karną od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Karę przewidziano nie tylko dla nieuczciwych sprzedawców, ale także inne osoby uczestniczące w procederze np. mechaników, firm oferujących taką usługę. Taka sama kara ma grozić właścicielowi auta również wtedy, gdy nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów fakty wymiany licznika na nowy, bez względu na powód wymiany. Zaplanowano też utworzenie tzw. bazy odczytów, do niej stacje kontroli będą przekazywały informacje o wymianie licznika i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę. Nadto funkcjonariusze podczas przeprowadzania kontroli drogowych będą zobowiązani do spisywania aktualnego stanu licznika samochodu i wysyłania takiej informacji do CEPiK. Prace nad projektem w resorcie nie zostały zakończone.

GRUDZIEŃ 2017. USTAWA O ZMIANIE USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM I USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM. Projekt senacki wpłynął do Sejmu 14 grudnia 2016 r. (oznaczony jako druk nr 1234), 24 stycznia 2017 r. skierowany do I. czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt dotyczy wprowadzenia nowego sposobu obliczania akcyzy od samochodów, pojazdów samochodowych i motocykli, a także zwolnień i ulg w tym podatku.

GRUDZIEŃ 2017. W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem zaproponowanych przepisów jest stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych: gazu ziemnego: skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) oraz energii elektrycznej. Przyszła ustawa ma stworzyć podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania. To pierwszy dokument, który całościowo określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie.

(jm)