News tygodnia

PRAWO DROGOWE. Przepisy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 i później

3 stycznia 2018

PRAWO DROGOWE. Przepisy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 i później
(fot. Jolanta Michasiewicz, Piotr Wagner)

W dniu wczorajszym podsumowaliśmy rok 2017 pokazując to co w polskim ruchu drogowym zdarzyło się, ale też prezentując przepisy, nad którymi trwa lub za chwilę rozpocznie się procedowanie. Czy wejdą w życie w 2018 r. tego wiedzieć nie możemy. Dzisiaj przygotowaliśmy i prezentujemy zestawienie przepisów, które zdecydowanie zaczynają obowiązywać 1 stycznia 2018 r. i później. Uchwalone, podpisane i opublikowane. Jednak pamiętajmy, że terminy ich obowiązywania mogą być przesunięte, lub kilkakrotnie przesunięte - jak ma to miejsce z wieloma oczekującymi aktami prawnymi w związku z planowanym terminem uruchomienia unowocześnionego systemu CEPiK 2.0. Czy aktualnie obowiązujący termin 4 czerwca 2018 r. będzie dotrzymany? Nie wiemy - akty te omawiamy i traktujemy jako wchodzące w życie właśnie w tym terminie i w kształcie uchwalonym w 2016 r. Właściwie niemal wszystkie zmiany mogą dalej zostać przesunięte w czasie. Jedynym wypadkiem jest tutaj narzucony przez unijne zapisy system e-call. Czy CEPiK będzie pomyślnie uruchomiony? Pamiętamy niedawne informacje o trudnościach w urzędach w związku z uruchomieniem Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Czeka nas bardzo wiele znaczących zmian. Tą najważniejszą będzie oczywiście uruchomienie CEPiK 2.0. Pojawiają się też pomysły, które nie mają jeszcze swojego odniesienia w projektach. Przykładowo, od dłuższego czasu mówi się o zlikwidowaniu wyższego limitu prędkości nocą (60 km/godz.) i o ograniczeniu dozwolonej prędkości na autostradach o 10 km/godz. (teraz mamy przecież najwyższą prędkość w Europie - 140 km/godz.). Zmian tych przepisów oczekuje od nas także Unia Europejskich.

Przepisy w Polsce ulegają bardzo częstym zmianom, trudno z nimi być na bieżąco. Politycy zapowiadają kolejne zmiany, problemu nikt nie podejmuje itd. Pamiętajmy, że jednocześnie obowiązuje zasada, iż nieznajomość przepisów niczego nie usprawiedliwia. Czyli co dzisiaj możemy powiedzieć o czekających nas zmianach? Zachęcamy do lektury poniższego zestawienia.

STYCZEŃ 2018. Z dniem 1 stycznia 2018 r. ma został udostępniona kompletna e-usługa HISTORIA POJAZDU. Już od 15 grudnia można sprawdzić przeszłość samochodu sprowadzonego z wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady zarejestrowanych w Polsce. Usługa zostanie rozszerzona o auta, które nie są jeszcze zarejestrowane w Polsce a już oferowane do sprzedaży. Docelowy rynek to 21 krajów. To ważna zmiana dla prowadzących obrót używanymi samochodami i nabywców tych ostatnich dowiedzą się czy: pojazd był skradziony, złomowany, powypadkowy, uszkodzony, miał przekręcony licznik, był niedopuszczony do ruchu lub służył jako taxi. Przypominamy - w dniu 13 listopada 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt rządowy, do Sejmu wpłynął 11 lipca 2017 (druk nr 1740), uchwalony 15 września, ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 października (2017.1926).

STYCZEŃ 2018. Z 1 stycznia 2018 podwyższone zostają kary za brak ubezpieczenia OC dla kierowców. Wzrost opłat karnych za brak obowiązkowego OC na 2018 r. (przy zmianie minimalnego wynagrodzenia z 2000 zł brutto do 2100 zł brutto), oznacza podwyżkę głównej kary dla posiadaczy nieubezpieczonych samochodów. Czyli: samochód osobowy kara za przerwę w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni ukarany właściciel zapłaci 100% stawki tj. 4200 zł, samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy wynosiła 6300 zł, inny pojazd np. motocykl lub motorower - 700 zł. Przy przerwie od 4 do 14 dni (50% stawki) czyli odpowiednio 2100 zł, 3150 zł i 350 zł. Przy przerwie do 3 dni (20% stawki) czyli odpowiednio 840 zł, 1260 zł i 140 zł. Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (2017.1747) wydane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (2017.847). By otrzymać mandat wystawiony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny „wystarczy” zapomnieć o opłacie jednej raty składki OC.

STYCZEŃ 2018. Z dniem 1 stycznia 2018 r. (także z 4 czerwca 2018 i 1 lipca 2018) w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2015.2281 z późn. zm) - traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (2016.1038). Konieczność wydania do 31 grudnia 2017 r. przedmiotowego rozporządzenia wynikała z art. 12 pkt 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (2015.2281 z późn. zm.).

STYCZEŃ 2018. Od 1 stycznia 2018 r. - mają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2017.2285) - wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1994.89.414). W akcie przewidziano, iż na nowo wybudowanych lub przebudowywanych parkingach stanowisko postojowe będzie o 20 cm szersze (2,5 m) niż dotychczas. Nadto w odległości 7 m od budynków mieszkalnych czy szkół będzie można wyznaczyć więcej miejsc do parkowania (do 9.). Ponadto w przypadkach zabudowy jednorodzinnej dopuszczone będzie sytuowanie niezadaszonych parkingów (1-2 miejsca parkingowe samochodów osobowych) bez zachowania minimalnych odległości od budynków. Podobnie złagodzone zostały przepisy dotyczące stanowisk postojowych, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wejdą w życie 9 grudnia 2018 r.

STYCZEŃ 2018. Z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie wchodzą zmiany wprowadzone w ustawie o transporcie drogowym dotyczące transportu drogowego osób, a dokładnie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych: zasad wykonywania, procedur, wydawania zezwoleń, warunków korzystania z obiektów dworcowych, przystanków. Także przekazywania do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, danych osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej - kierowców wykonujących przewóz drogowy. Do CEK przekazywane są też dane o dokonaniu wpisu i wykreśleniu przedsiębiorcy do i z rejestru przedsiębiorców prowadzących osk. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (2011.5.13).

STYCZEŃ 2018. Z dniem 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie stawki podatku od środków transportu. Wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (2017.941), obowiązują nowe określone w załącznikach do obwieszczenia. Z dniem 31 grudnia 2017 r. utraciło moc obwieszczenie z 7 października 2016 r. (2016.979).

STYCZEŃ 2018. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmieniona zostaje wysokość stawki paliwowej. Przez cały 2018 r. ma obowiązywać - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (2017.1044) - w wysokościach 131,40 zł, 293,05 i 162,27 zł. Traci moc obwieszczenie z dnia 22 listopada 2016 r. (2016.1171).

STYCZEŃ 2018. W całym roku 2018, oczywiście rozpoczynając od 1 stycznia - obowiązuje obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. (2017.772 publikacja w Monitorze Polskim). I dla przykładu: za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. zapłacimy: za usunięcie - 486 zł, za każda dobę przechowywania - 40 zł.

STYCZEŃ 2018.Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (2017.1747) od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ono w wysokości 2100 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł.

MARZEC 2018. W kwietniu 2015 r. Parlament Europejski zdecydował, że od końca marca 2018 r. nowe samochody sprzedawane w UE będą musiały mieć zamontowane urządzenie eCall (Emergency Call), automatycznie powiadamiające najbliższe centrum ratownicze o wypadku. Jest wprowadzany obowiązkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Obok informacji o wypadku przekazywane zostaną również inne dane, jak lokalizacja pojazdu, jego marka czy rodzaj używanego paliwa. Informacje będą przekazywane nawet jeśli pasażer nie będzie w stanie mówić lub będzie nieprzytomny. Wg KE wdrożenie systemu i montowanie tego małego urządzenia może uratować życie 2,5 tys. osób rocznie. Regulacja dotyczy nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Funkcjonowanie systemu w Polsce określa ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (2013.1635 z późn. zm.). Niezbędne środki do jego funkcjonowania to: punkty przyjmowania zgłoszeń o wypadach, przesyłanie sygnałów eCall, sieci telekomunikacyjne oraz numer alarmowy 112 i musza być zgodne z obowiązującymi uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (2014.243 z późn. zm.).

CZERWIEC 2018. Największe zmiany czekają kierowców – według dzisiejszego stanu prawnego - z dniem 4 czerwca 2018 r. Wówczas to wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawy o kierujących pojazdami, a wynikające z uruchomienia systemu CEPiK 2.0. Co się zmieni? Przede wszystkim mają to być regulacje dotyczące młodych kierowców. Tak więc w sytuacji niezmiennej daty: pojawi się dwuletni okres próbny. Obowiązkowe: w okresie od 4 do 8 miesięcy od zdania egzaminu kurs doszkalający (między 4-8 miesiącem od dnia wydania prawa jazdy) prowadzony przez WORD i obowiązkowe szkolenie praktyczne (między 4-8 miesiącem okresu próbnego) prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Równocześnie przewidziano ograniczenia prędkości jazdy dla początkujących kierowców (obowiązujące przez 8. miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy - do 50 km/godz. w terenie zabudowanym i 80 m/godz. poza nim oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, nawet jeśli znaki drogowe będą dopuszczały szybszą jazdę). W tym czasie obowiązuje także ośmiomiesięczny zakaz pracy zarobkowej na stanowisku wymagającym uprawnień kierowcy (pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B), zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ściśle związanej z prowadzeniem auta (pierwsze 8. miesięcy od daty uzyskania uprawnień). Jednocześnie trzeba wiedzieć, że omawiany okres próbny będzie mógł być przedłużony np. osobom łamiącym przepisy kodeksu drogowego (decyzję o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 lata - po popełnieniu dwóch wykroczeń drogowych stwierdzonych mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądowym - wyda starosta). Generalnie kierowcy w okresie próbnym - jak to uzasadniał ustawodawca przecież niedoświadczeni kierowcy - będą mogli łatwiej stracić swoje prawo jazdy. Ustawodawca przewidział także możliwość cofnięcia uprawnień, osobom, które popełnią w okresie próbnym co najmniej trzy wykroczenia ukarane mandatem karnym lub jedno przestępstwo drogowe. Kierowcy w okresie 8. miesięcy od momentu wydania prawa jazdy, będą zobowiązani do poruszania się w ruchu drogowym jedynie samochodami oznakowanymi z tyłu i z przodu tzw. zielonym listkiem. Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał także kierowców, którym cofnięto uprawnienia po ponownym - w ciągu pięciu lat - przekroczeniu liczby 24 tzw. punków karnych, tych kierowców będzie obowiązywał kurs reedukacyjny (trwający 4 dni robocze). Stan konta wyzeruje się, jednak te 24. punkty będziemy mogli przekroczyć powtórnie dopiero po pięciu latach. W przeciwnym razie kierowca utraci uprawnienia i będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy na identycznych zasadach jak miało to miejsce po raz pierwszy). Czyli w tym samym terminie kierowcy tracą możliwość zredukowania punktów karnych na specjalnym kursie. Jeżeli nic nie zmieni się - zapowiadano zakończenie prac nad nowelizacją ustawy na wrzesień i następnie na grudzień 2017 r., projektu nie opublikowano - nowe przepisy dotyczące uzyskiwania praw jazdy przez początkujących kierowców zaczną obowiązywać. W życie wejdzie także szereg innych ustaw i rozporządzeń, gdzie pomieszczono zmiany.

SIERPIEŃ 2018. Z dniem 7 sierpnia 2018 r. w życie wchodzi zmiana w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2012.170.1393). Obowiązuje zmiana w części „Dodatkowe znaki pionowe” w grupie „Dodatkowe znaki szlaków rowerowych” (rys. R-2 i R-2a). Uchylone znak R-2 „szlak rowerowy międzynarodowy” oraz R-2a „zmiana kierunku szklaku rowerowego międzynarodowego”. Zmiana wprowadzona rozporządzeniem ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2013.890). Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw najpóźniej opublikowana zostanie 10 stycznia

GRUDZIEŃ 2018. I jeszcze jedna regulacja, o której pisaliśmy wielokrotnie, czyli tzw. profesjonalne tablice i dowody rejestracyjne przypisane (wraz z ubezpieczeniem OC) do firmy, a nie do samochodu. Stąd też popularnie nazywane są one jako „tablice rejestracyjne dla handlarzy”. Te przepisy to szczególne uproszczenie pracy dla sprzedawców pojazdów, ale też dla ośrodków badawczych itd. To uprości życie sprzedawcom pojazdów. Do jazd testowych profesjonaliści nie będą musieli każdorazowo rejestrować czasowo auta. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, oczekuje już tylko na publikację - wpisana do rejestru oczekujących z datą publikacji w nieprzekraczalnym terminie 10 stycznia 2018. Jednak wejdzie w życie dopiero po upływie 18. miesięcy od tego dnia, czyli już w 2019 r. Z wyjątkiem przepisu, który określa obowiązek prowadzenia przez podmiot uprawniony wykazu pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP). Przepis ten ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji, możliwości prowadzenia wykazu w systemie teleinformatycznym obsługującym CEP. Informację taką minister właściwy do spraw cyfryzacji ma ogłosić nie później niż w ciągu 22 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

(jm)