Ogłoszenia

Jest nowy tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami

2 marca 2019

Jest nowy tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami
Grupa IMAGE - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE [kliknij]

Do użytku abonentów zbioru aktów prawnych pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE oddajemy aktualizację opracowaną według stanu prawnego na dzień 24 lutego 2019 r. Wśród ostatnio dodanych - tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami (adres publikacyjny: 2019.341).

Przypominamy, iż właśnie tym tekstem należy posługiwać się powołując potrzebne odniesienia – należy podawać adres publikacyjny tego tekstu jednolitego, jeżeli jest ich więcej - adres publikacyjny ostatnio ogłoszonego. Tekst jednolity to tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany, jakie ustawodawca poczynił w okresie od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego do daty obwieszczenia o tekście jednolitym. W konkretnym wypadku ustawy o kierujących pojazdami są to daty od 25 kwietnia 2017 r. (2017.928) do 17 stycznia 2019 r. (2019.341). W Polsce oficjalny tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono - tu w Dzienniku Ustaw. Tekst jednolity stanowi załącznik do obwieszczenia ogłoszonego przez Marszałka Sejmu RP.

Po co przygotowywane i publikowane są teksty jednolite? Dla ułatwienia posługiwania się tekstem aktu prawnego w sytuacji, kiedy akt ten jest często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian. I tak ma to miejsce w przypadku omawianej ustawy i innych ustaw, natomiast gdy mówimy o tekstach jednolitych innych aktów normatywnych np. rozporządzenia - czyni to organ właściwy do wydania danego aktu. 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana i wydano decyzję, iż ogłaszanie tekstu jednolitego ustawy ma się odbywać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, oczywiście jeżeli była ona nowelizowana.

Obok instytucji oficjalnego tekstu jednolitego dziś - w dobie powszechnego rozwoju internetu - posługujemy się tzw. tekstami ujednoliconymi. Np. tekstu ujednolicone podaje Kancelaria Sejmu RP. Podobnie wydawnictwo ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Pomieszczone są tu zarówno rzeczywiste, jednolite i ujednolicone teksty aktów prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa drogowego. Dodatkowo wszelkie zmiany opatrywane są przypisami zarówno ustawodawcy jak i redakcyjnymi. Wydawca zbioru ePD przygotował aktualizację wg stanu prawnego na 24.2.2019.

Kolejnym tekstem jednolitym – oczekującym na publikację jak to podaje Rządowe Centrum Legislacyjne jest tekst rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Ten będzie opublikowany najpóźniej do 8 marca 2019 r. (jm)

Źródło: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych