Legislacja

Nowy wzór prawa jazdy - obowiązuje od dziś

4 marca 2019

Nowy wzór prawa jazdy - obowiązuje od dziś
Od 4 marca br. w życie wchodzi nowy wzór prawa jazdy. (od lewej) Wzory dokumentów obowiązujących do i odpowiednio od 4.3.2019 r. (grafika archiwum)

Z dniem 4 marca 2019 r. obowiązuje nowy wzór prawa jazdy. Zmiana dotyczy wykreślenia z blankietu pozycji nr 8, w której pomieszczono informację o „adresie zamieszkania właściciela posiadacza prawa jazdy”.

Rządowe Centrum Legislacji po miesiącach konsultacji i prac, z datą 1 marca 2019 r. opublikowało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2019.406). W nowym - obowiązującym z dniem 4 marca br. dokumencie nie ma już wzmianki o adresie zamieszkania. Oczywiście zmiana dotyczy wyłącznie nowych dokumentów wydawanych po tym terminie. Natomiast dokumenty wydane do tej daty zachowują ważność na cały okres ich obowiązywania (zgodnie z datą widniejącą na dokumencie).

I niebagatelne rozstrzygnięcie - w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacz dokumentu nie musi go wymieniać. Cytujemy: „§ 2. Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. § 3. Osobom, które złożyły wnioski o wymianę prawa jazdy, a wnioski nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się prawo jazdy zgodnie z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.”

I ostatnie z przepisów nowego rozporządzenia – dokumenty będą wydawane także na podstawie wcześniej złożonych wniosków, o ile wnioski „nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”. Cytujemy: „§ 3. Osobom, które złożyły wnioski o wymianę prawa jazdy, a wnioski nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się prawo jazdy zgodnie z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.”

Uzasadnieniem zmiany był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich sygn. akt. K 36/15. TK orzekł o niezgodności art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej. W uzasadnieniu do projektu – dziś już obowiązującego rozporządzenia - czytamy: - Z punktu widzenia obsługi administracyjnej nie jest konieczne uwidacznianie adresu zamieszkania na dokumencie prawa jazdy. Dla organów kontrolnych wystarczającą informacje niezbędna do zachowania procedur administracyjnych związanych z przesyłaniem zatrzymanego dokumentu jest informacja o organie, który wydał konkretne prawo jazdy. I wniosek: - Mając na względzie powyższe proponujemy usunięcie adresu zamieszkania z dokumentu prawa jazdy.

Podsumujmy obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, ale nie musimy wymieniać dokumentu. W większości krajów Unii Europejskiej nie umieszcza się adresu zamieszkania na dokumencie prawa jazdy. Minister Cyfryzacji – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – pracuje nad dalszym rozwojem systemu CEPiK 2.0 w zakresie likwidacji obowiązku posiadania prawa jazdy przez kierowców podczas kontroli drogowych. Trwają uzgodnienia pomiędzy resortami następnie zostanie ustalony harmonogram prac informatycznych i legislacyjnych oraz testów stworzonych rozwiązań. Zmiana ma obowiązywać w roku bieżącym. (jm)