Ogłoszenia

Taryfikator dla rowerzystów

6 lipca 2022

Taryfikator dla rowerzystów
Grupa IMAGE. Mariusz Wasiak. „TARYFIKATOR MANDATÓW i PUNKTÓW KARNYCH. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz/grafika Grupa IMAGE)

Niebagatelną kwotę 5 tys. zł może wynieść mandat, który otrzyma rowerzysta, który zapomniał o obowiązujących przepisach i wsiadł na rower będąc pod wpływem alkoholu. W 2021 r. zarejestrowano ok. 1,2 tys. wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Co piąty kontrolowany jechał w stanie nietrzeźwości.

Nasz Kodeks karny przewiduje dwie sytuacje związane ze spożyciem alkoholu - art. 115 § 16. Przywołajmy przepis: § 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: 1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub 2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Poza stanem nietrzeźwości, kodeks wyróżnia stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym: zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Obowiązujące z 1 stycznia br. wysokości mandatów wynoszą odpowiednio: w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) - 2500 zł. To minimum, jednak funkcjonariusz może wypisać nawet kwotę 5000 zł. Rowerzysta w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-05 promila) - otrzymuje mandat w wysokości od 1000 zł. Należy pamiętać, iż w sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu, ze wskazaniem doprowadzenia do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kara grzywny może być orzeczona w wysokości do 30 000 zł. Może również wydać zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych, ale też zdecydować o karze więzienia.

Rowerzysto pamiętaj jak dotkliwe mogą być kary za łamanie przepisów. (jm)

Kodeks wykroczeń: 87 § 1a k.w.(prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości) - sprawca podlega karze określonej w art. 87 § 1 k.w., zatem grozi mu alternatywnie kara aresztu (od 5 do 30 dni - art. 19 k.w.) albo grzywny od 50 do 5000 zł (art. 24 § 1 k.w.).

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Taryfikator mandatów:

Pkt 233 / art. 87 § 2 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka / 1000 zł / art. 45 ust. 1 pkt 1

Pkt 301 / art. 86 § 2 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka / 2500 zł.

Wydawnictwo Grupa IMAGE przygotowało kolejną, uaktualnioną wersję „Taryfikatora mandatów i punktów karnych. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika”. Jest to kompilacja dwóch taryfikatorów obejmująca wykroczenia drogowe, za które określono wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego oraz odpowiadające im naruszenia przepisów ruchu drogowego wraz z przypisaną liczbą punktów, zwanych potocznie „punktami karnymi” [kliknij].

Mariusz Wasiak, autor opracowania w szerokim zarysie przypomina zasady postępowania mandatowego oraz procedury związane z funkcjonowaniem systemu punktowego. Takie zestawienie ułatwia przeprowadzenie interwencji oraz właściwe jej udokumentowanie w notatniku służbowym kontrolującego, a sprawcy wykroczenia - zrozumienie istoty swojego zachowania i zastosowanych wobec niego środków.

Wykroczenia zostały uszeregowane w taki sposób, aby ułatwić ich odszukanie, kierując się przede wszystkim kryterium częstotliwości popełniania danego rodzaju wykroczenia w obrębie poszczególnych grup czynów oraz kolejnością przepisów regulujących dany obszar, podobną do tej, którą zastosowano w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, oraz w aktach normatywnych wydanych na jej podstawie. W przypadku znaków drogowych opis danego znaku zastąpiono formą graficzną, ułatwiającą odszukanie określonego naruszenia.

Obok opisanego, bądź przedstawionego w formie graficznej wykroczenia, podano także naruszoną normę prawną (kwalifikację czynu), co jest niezbędne przy nakładaniu mandatu karnego i przydatne w razie sporządzania wniosku o ukaranie. Pozwala również na precyzyjne określenie zarzucanego sprawcy naruszenia (wykroczenia).

Opracowanie to może być pomocne także dla kierujących pojazdami, którzy niestety naruszyli przepisy ruchu drogowego. Mogą oni sprawdzić, czy wysokość mandatu określona przez interweniującego funkcjonariusza oraz liczba punktów karnych przypisanych zarzucanemu naruszeniu (naruszeniom) są zgodne z przewidzianymi w przepisach.