Przegląd prasy

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Film informacyjny PCA

8 stycznia 2019

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Film informacyjny PCA
Mariusz Uściński, Dział Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych, Polskie Centrum Akredytacji (fot PCA)

Bezpieczeństwo na drogach to temat szczególnie ważny w okresie trudnych warunków atmosferycznych. Zarówno kierowcy, jak i piesi muszą być pewni, że oznakowanie stosowane w ruchu drogowym spełnia swoje podstawowe funkcje. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym filmem informacyjnym na temat badań oznakowania stosowanego w ruchu drogowym, przygotowanym na zlecenie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Nagranie dostępne jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=c4i9V9f2xIg

- Rola Polskiego Centrum Akredytacji, jako krajowej jednostki akredytującej w obszarze badań związanych z bezpieczeństwem na drogach polega na ocenie kompetencji laboratoriów wykonujących między innymi badania oznakowań pionowych i poziomych na drogach oraz elementów ostrzegawczych odzieży - mówi Mariusz Uściński z Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych w PCA.

Badania odblaskowości. Sprawdzanie jakości oznakowania przez producentów materiałów odblaskowych jest wieloetapowym procesem, który zaczyna się już na etapie fabryki, gdzie sprawdzane są wszystkie parametry techniczne. Następnie cały proces jest weryfikowany przez akredytowane jednostki zewnętrzne.

Jednym z badań związanych z bieżącą kontrolą dróg, które są przeprowadzane przez laboratoria Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji jest sprawdzanie odblaskowości oraz skali widoczności oznakowania poziomego. Powyższe działania wykonywane są w celu zapewnienia odpowiedniej dostrzegalności oznakowania drogowego, tak aby było widocznego dla wszystkich użytkowników.

Prezentowany materiał filmowy jest kolejnym elementem cyklu zaprojektowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, który ma na celu promocję roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego podnoszeniu bezpieczeństwa publicznego. Dotychczas zrealizowane zostały relacje informacyjne, m.in. na temat badań wody na pływalniach, smogu, certyfikacji żywności ekologicznej, bezpieczeństwa zabawek, homologacji pojazdów oraz budownictwa i infrastruktury, w których główną rolę odgrywały jednostki oceniające zgodność akredytowane przez PCA.

Na stronie PCA pod adresem: http://www.pca.gov.pl/press-room/spoty-video-foto/, a także na kanale YouTube (Polskie Centrum Akredytacji - PCA) dostępne są  wszystkie zrealizowane dotychczas nagrania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

***

INFORMACJE O PCA.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji (na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93).

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie www.pca.gov.pl