Przegląd prasy

Czy będziemy popularyzowali transport rowerowy?

19 marca 2021

Czy będziemy popularyzowali transport rowerowy?
Franciszek Sterczewski, poseł na Sejm RP (fot. ze zbiorów F. Sterczewskiego)

W ślad za wczorajszą informacją pt. „Świat stanął na… dwóch kółkach” [kliknij] i przykładami dynamicznie rosnącego zainteresowania rowerem jako środkiem transportu, a nie rekreacji czy turystyki, dziś nasz krajowy głos. Oto poseł Franciszek Sterczewski apeluje o wsparcie dla transportu rowerowego. Co w tej sprawie adresat - resort zdrowia?

Poseł Franciszek Sterczewski. Poseł podnosi kwestie promocji jazdy na rowerze [kliknij]. Uzasadnia jej potrzebę: - Jedną z takich rzeczy jest promowanie jazdy na rowerze. Światowa Organizacja Zdrowia promuje transport pieszy oraz rowerowy jako wpływający korzystnie na kondycję i zdrowie społeczeństwa. Wybór tego środka transportu przez WHO jest promowany także podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 ze względu na konieczność utrzymywania dystansu przez rowerzystów i rowerzystki [„Moving around during the COVID-19 outbreak”, World Health Organization]. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia od wielu lat zachęca państwa i samorządy do budowania infrastruktury rowerowej sprawiającej, że transport rowerowy będzie stawał się coraz powszechniejszy. F. Sterczewski pisze o korzyściach wynikających z transportu rowerowego: o tych zdrowotnych, zmniejszenie śmiertelności, redukcja zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie korków oraz redukcja poziomu hałasu itd. Podkreśla: - Upowszechnienie się transportu rowerowego jest zjawiskiem niezwykle korzystnym dla zdrowia publicznego zarówno poprzez natychmiastowe, jak i długofalowe korzyści.

Ministerstwo Zdrowia. Resort [kliknij] uznaje, iż dla zwiększenia aktywności fizycznej należy poszukiwać aktywności, które m mogą stać się elementem codziennych zajęć – taką aktywnością może być wykorzystanie roweru do codziennego dojazdu do pracy, szkoły, sklepu itd. itd. Na czterech stronach opisane zostały „działania”: - Informuję, że zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183), wojewodowie przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 30 września każdego roku informację o zadaniach zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku z zakresu zdrowia publicznego. Z przekazanych informacji wynika, że w 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały lub podjęły około 159 zadań dotyczących budowy ścieżek rowerowych, organizacji rajdów rowerowych, kampanii promujących transport rowerowy. Aktualnie zbierane są dane za 2020 r. System rowerów miejskich stanowi istotne uzupełnienie transportu publicznego. Korzystanie z tego typu alternatywy dla transportu zbiorowego w okresie pandemii COVID-19 – przy zachowaniu zalecanych wytycznych sanitarnych, może być pomocne w odciążeniu transportu publicznego. Ponadto pragnę zauważyć, że również Ministerstwo Infrastruktury popiera działania mające na celu rozwój transportu rowerowego. Wraz z ruchem pieszym i komunikacją zbiorową stanowi on istotną zrównoważoną alternatywę dla zmotoryzowanego transportu indywidualnego. Wspomnieć należy, że obowiązująca Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu 2030, w ramach kierunku interwencji: Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, przewiduje promocję ruchu rowerowego oraz dalszą rozbudowę łańcuchów ekomobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Dowiadujemy się o współpracy resortów, znajdujemy informację o pracach legislacyjnych nad hulajnogami elektrycznymi i uto, Itd. itp.

Nadal nic nie wiemy, czy ministerstwo planuje kampanie społeczne dotyczące transportu rowerowego oraz działania dla popularyzacji roweru jako środka transportu. (jm)