Przegląd prasy

Elektromobilność ma swoją ustawę. Są definicje pojazdu elektrycznego i samosterującego

Autor: ustawa -

28 kwietnia 2017

Elektromobilność ma swoją ustawę. Są definicje pojazdu elektrycznego i samosterującego
Ustawodawca definiuje w projekcie m.inn.: pojazd elektryczny (fot. J. Michasiewicz)

Do parlamentu - sygnowany datą 26 kwietnia 2017 r. - trafił projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakres zmian. Proponowana ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014 r., str. 1). W krajowym prawodawstwie projekt wprowadza zmiany w ustawach: o drogach publicznych; o podatkach i opłatach lokalnych; o podatku dochodowym od osób fizycznych; o podatku dochodowym od osób prawnych; Prawo budowlane; Prawo energetyczne; Prawo o ruchu drogowym; o dozorze technicznym oraz o publicznym transporcie zbiorowym.

Przepisy pomieszczone w ustawie. Ustawa określa: zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie; zasady rozwoju infrastruktury użytkowanej w publicznym transporcie zbiorowym; obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych; warunki funkcjonowania stref zeroemisyjnego transportu oraz krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych wraz ze sposobem ich realizacji. W tekście zdefiniowano np. autobus zeroemisyjny; ładowanie pojazdu; paliwa alternatywne; pojazd elektryczny; punkt ładowania; punkt tankowania i punkt zasilania itp. W ramach odrębnych rozdziałów uregulowano: zasady rozwoju infrastruktury; obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury; obowiązki informacyjne; krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych; kary pieniężne. Zaproponowano przepis karny w brzmieniu: Art. 51. Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy zeroemisyjnej podlega karze grzywny.

Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. W ustawie – Prawo o ruchu drogowym przede wszystkim wprowadzone mają być dwie nowe definicje: pojazdu elektrycznego oraz pojazdu samosterującego. W brzmieniu:

„35aa) pojazd elektryczny - pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia… o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. …) posiadający na tablicach rejestracyjnych oznaczenie wskazujące rodzaj paliwa wykorzystywany do jego napędu:

35ab) pojazd samosterujący - pojazd elektryczny, wyposażony w technologie i systemu sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiającego ruch bez udziału kierującego;”

W rozdziale regulującym zagadnienia ruchu pojazdów ustawodawca proponuje dopuścić poruszanie się pojazdów elektrycznych po buspasach. Natomiast po oddziale traktującym o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny proponuje się wprowadzić odrębny oddział poświęcony regulacjom dotyczącym wykorzystania dróg na potrzeby badań nad pojazdami samosterującymi.

Terminy. Podstawowy zakres regulacji ustawowych wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia aktu, jednak część z nich obowiązuje z 2018; 2025; 2028.

Już dzisiaj media podkreślają znaczenie elektromobilności. Potencjalny rynek inwestycji w infrastrukturę ładowania aut elektrycznych oceniają na 2 mld zł. Pieniądze są na horyzoncie i warto się po nie schylić. Jak? Inteligentnie – komentuje i wyjaśnia „Puls Biznesu”. Zdecydowanie na naszych oczach zaczyna się polska przygoda z elektromobilnością. (jm)