Przegląd prasy

Funkcjonariusz państwowy?

17 kwietnia 2017

Funkcjonariusz państwowy?
PRAWO DROGOWE@NEWS – 28.11.2016. „”Kontroluj się”. Kontrolujmy się wszyscy i zawsze”

Grupa posłów zaadresowała do ministra sprawiedliwości interpelację (nr 10109) w sprawie przyznania kontrolerom parkingowym statusu funkcjonariusza publicznego. Wskazywali na zachowania, z jakimi na co dzień w pracy spotykają się kontrolerzy parkingowi: wyzwiska, poniżanie, zastraszanie, czy nawet naruszanie nietykalności cielesnej. Pytali czy resort: dostrzega problem, czy toczą się jakiekolwiek prace w przedmiotowej sprawie i czy bierze pod uwagę przyznanie kontrolerom parkingowym statusu funkcjonariusza publicznego?

Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśnił, funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. I tu stwierdził, że pracownik zarządu drogi, a w przypadku jego braku – zarządca drogi, do którego zadań należy prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, choć jest pracownikiem samorządu terytorialnego, to nie jest jednak funkcjonariuszem publicznym. Tym samym nie przysługuje mu przewidziana prawem ochrona dla funkcjonariuszy publicznych. I uzasadniał: kontroler parkingowy, będąc pracownikiem samorządu terytorialnego, pełni jednak wyłącznie czynności usługowe. Co do zasady przysługuje mu bowiem jedynie prawo do kontroli w zakresie zgodności parkowania pojazdów samochodowych, tj. weryfikacji, czy opłata za postój została uiszczona lub czy pojazd jest uprawniony do parkowania na innych, określonych zasadach. W razie braku ważnego biletu kontrolnego (odpowiedniego dokumentu) kontroler wystawia dokument opłaty dodatkowej. Taki zakres uprawnień kontrolera nakazuje przyjąć, że nie posiada on uprawnień władczych. Rolą kontrolera jest bowiem jedynie dokonywanie czynności kontrolnych i w razie potrzeby podejmowanie czynności następczych, które się z tym wiążą (z reguły będzie to wystawienie dokumentu opłaty dodatkowej). Żadna z tych czynności nie jest jednak czynnością władczą, z którą wiąże się choćby marginalne uznanie decyzyjne. Do zakresu uprawnień kontrolera nie należy też rozstrzyganie o prawach i obowiązkach konkretnego kierującego. Czyli status kontrolera parkingowego nie pozwala przyjąć, że jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu Kodeksu karnego – podsumował. W resorcie nie toczą się prace legislacyjne mające na celu zmiany tego statusu kontrolerów.

Marcin Warchoł pokreślił, że werbalne lub fizyczne ataki na kontrolerów podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych nie pozostają bez ochrony prawnej. Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej kontrolera stanowi bowiem odpowiednio przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. (jm)