Przegląd prasy

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie nadmiaru pionowych znaków drogowych

14 stycznia 2021

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie nadmiaru pionowych znaków drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jest odpowiedź resortu infrastruktury w sprawie nadmiaru pionowych znaków drogowych wzdłuż polskich dróg. Taką wątpliwość oraz pytania w tym zakresie zgłosił Franciszek Sterczewski. Poseł pytał o stanowisko resortu, ewentualne działania resortu w celu ograniczenia znaków pionowych, spójnego systemu znakowania dróg, pytał też o trwające konsultacje i planowane kontrole. Dostrzegł i wskazał także problem umieszczania reklam wzdłuż dróg.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało obszerną informację w sprawie podjętego tematu nadmiaru pionowych znaków drogowych wzdłuż polskich dróg. Po pierwsze wskazano, iż decyzję o zastosowaniu w organizacji ruchu znaków drogowym podejmuje organ zarządzający ruchem (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)). Z kolei organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), zgodnie z którym: - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych, - marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, - starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na podstawie przywołanych wyżej przepisów – jest prezydent miasta. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach rajowych sprawuje minister transportu, drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania należy do właściwego wojewody. I tu dochodzimy do meritum zgłoszonego problemu. Jak się dowiadujemy resort infrastruktury systematycznie prowadzi oceny organizacji ruchu na drogach rajowych, w tym zakresie też ilości i sposobu umieszczenia znaków drogowych.

- W odniesieniu do kwestii umieszczania reklam wzdłuż dróg, uprzejmie informuję - pisze Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury - że z dniem 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774), która wprowadziła bardzo wiele zmian m.in. w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. w zakresie lokalizowania reklam wzdłuż dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.). W art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, który wymienia czynności, których dokonywanie w pasie drogowym jest zabronione, a które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, doprecyzowano, że zabronione jest umieszczanie reklam: - imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych. Wskazano także na inne możliwości uporządkowania problemów związanych z chaosem reklamowym. I krótka sentencja informacji Ministerstwa Infrastruktury: - W chwili obecnej w resorcie infrastruktury nie są prowadzone prace legislacyjne związane ze zmianą przepisów dotyczących lokalizowania reklam przy drogach publicznych. (jm)