Przegląd prasy

To czy szkoły są przygotowane?

1 czerwca 2022

To czy szkoły są przygotowane?
(fot. PIXABAY)

Na ważne pytanie: - Jak są przygotowane szkoły do tego, aby wszystkim uczniom jeszcze przed ukończeniem 10. roku życia zapewnić przygotowanie do ubiegania się o wydanie karty rowerowej oraz wydać niezwłocznie te karty? - odpowiedź przedstawiciela resortu infrastruktury.

Sezon rowerowy trwa. Na początku roku do resortu infrastruktury trafiło pytanie: - Jak są przygotowane szkoły do tego, aby wszystkim uczniom jeszcze przed ukończeniem 10. roku życia zapewnić przygotowanie do ubiegania się o wydanie karty rowerowej oraz wydać niezwłocznie te karty? Pierwotnym adresatem był minister edukacji i nauki, po zmianie adresata - minister infrastruktury. Odpowiedź zwięzła, ale na ile wyczerpująca oceńcie Państwo sami, przywołujemy pełne jej brzmienie: - Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) Dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej,

2) Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niewymienionej w pkt 1.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) w podstawie programowej przedmiotu technika realizowanego obowiązkowo w klasach IV-VI szkoły podstawowej wyodrębniony jest obszar Wychowanie komunikacyjne, którego treści nauczania zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, pasażera i rowerzysty.

Ponadto zapisy zawarte w części podstawy programowej przedmiotu technika zatytułowanej Warunki i sposób realizacji wskazują, że szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania karty rowerowej uczniowi, który ukończył 10 lat. Mowa jest również o tym, że dopuszcza się organizowanie zajęć przygotowujących do uzyskania karty rowerowej nie tylko podczas przedmiotu technika, ale również podczas innych zajęć, np. godzin z wychowawcą.

Szczegółowe regulacje dotyczące trybu i warunków przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).

Pytanie brzmi: - Jak są przygotowane szkoły do tego, aby wszystkim uczniom jeszcze przed ukończeniem 10. roku życia zapewnić przygotowanie do ubiegania się o wydanie karty rowerowej oraz wydać niezwłocznie te karty? (jm)