Przegląd prasy

Umowy o współpracy podpisane

6 lutego 2018

Umowy o współpracy podpisane
Siedziba CIOP-PIB, Warszawa 31.1.2018 r. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CIOP-PIB oraz Fundacją Zapobieganie Wypadkom Drogowym. (Od lewej) prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Witold Wiśniewski, koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego.

W Warszawie w dniu 30 stycznia 2018 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym zawarły porozumienie ramowe o współpracy. Porozumienie podpisała prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor Instytutu oraz pani Bożenna Chlabicz, prezes zarządu Fundacji.

Strony Porozumienia zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami ich działania.

Określono, iż wspólne działania będą podejmowane w zakresie:

- wymiany informacji w zakresie łączenia potencjału naukowo-badawczego z otoczeniem gospodarczym, tu zwłaszcza podmiotów szkolących kandydatów na kierowców i kierowców;

- propagowania i wspierania działań innowacyjnych służących podnoszeniu jakości usług szkolenia w transporcie i wdrażania standardów;

- organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i wystaw;

- uczestniczenia w wybranych projektach rozwojowych krajowych i międzynarodowych

- wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć wspólnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy podjął decyzję przystąpienia do Polskiego Klastra Edukacyjnego. Umowę podpisała prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka oraz Witold Wiśniewski reprezentujący społeczność klastra. W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Joanna Bugajska, kierownik Zakładu Ergonomii CIOP-PIB, dr Anna Łuczak, ekspert w Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy, Alfred Brzozowski, kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażania, Magdalena Dobrzyńska oraz Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy jest podstawową placówką naukowo-badawczą  w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Jednym z celów Klastra jest rozwój szkolnictwa zawodowego w transporcie, w tym tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, podnoszenia kwalifikacji kadr, standaryzacji usług i infrastruktury edukacyjnej. Udział CIOP-PIB w PKE służy zarówno celom klastra jak i celom statutowym instytutu.