Przegląd prasy

W sprawie nauki pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

16 sierpnia 2019

W sprawie nauki pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra edukacji narodowej skierowana została interpelacja posła Artura Szałabawki w sprawie nauki pierwszej pomocy. W minioną środę na jednej z ulic miasta ratowano osobę, która podczas egzaminu na prawo jazdy potrzebowała natychmiastowej pomocy. Uratowano jej życie, bo ktoś umiał tej pomocy udzielić.

Pytanie do ministra edukacji. Coraz częściej - pisze poseł - media informują o godnych naśladowania postawach dzieci i młodzieży, które ratują życie innym, m.in. bohaterska postawa 10-latki ze Szczecina, która dzięki swojemu opanowaniu i odpowiedniej wiedzy, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, uratowała życie swojego nowonarodzonego brata. - Obecnie akcje propagujące taką wiedzę wśród młodzieży prowadzone są w szkołach przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słuszność takich akcji weryfikuje życie, które pisze nieprzewidywalne scenariusze. Ponieważ fundacja nie jest w stanie objąć wszystkich placówek oświatowych, istnieje formalna konieczność wprowadzenia takiej nauki. W związku z powyższym, zwracam się z pytaniem: Czy prowadzone są prace nad tym, aby w ramach programu nauczania, w szkołach podstawowych i nauki przedszkolnej, wprowadzić cykliczne zajęcia uczące zachowania w nagłych przypadkach, gdy potrzebne jest udzielenie natychmiastowej pomocy przy ratowaniu życia ludzkiego?

Resort informuje. W imieniu resortu odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Podkreśla, iż nauka pierwszej pomocy jest stałym i obowiązkowym obszarem nauczania w szkołach. Szeroko obudowana różnymi wiadomościami ma wymiar holistyczny. Cele kształcenia i treści nauczania wpisano do podstawy programowej. Zakres i poziom trudności tych treści do poszczególnych etapów dostosowane są do wieku, możliwości i potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Już w przedszkolach dzieci dowiadują się np. jak skutecznie posługiwać się numerami alarmowymi, formułować przekazywany komunikat – wezwanie o pomoc, jak reagować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. W klasie ósmej szkoły podstawowej i pierwszej liceum ogólnokształcącego i techników (1 godzina tygodniowo) podczas zajęć edukacja dla bezpieczeństwa (edb) uczniowie zdobywają jeszcze szersze informacje, ale też nabywają stosownych umiejętności. - W nowych podstawach programowych edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej została znacząco wzmocniona w porównaniu z przepisami dotychczasowych podstaw programowych - pisze M. Kopeć. - Zgodnie z wymaganiami podstawy programowej edb uczniowie m.in. poznają podstawy pierwszej pomocy, w tym znaczenie podejmowania działań przez świadka zdarzenia, zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, potencjalne źródła zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym, sposoby zabezpieczenia się przed zakażeniem, stosowanie uniwersalnych środków ochrony osobistej. Uczniowie poznają także przykłady zagrożeń występujących np. w ruchu ulicznym. - Rozpoznają stan zagrożenia życia, wiedzą, jak prawidłowo wezwać pomoc, zastosować aplikację na telefon komórkowy wspierającą udzielanie pierwszej pomocy, wiedzą, jak postępować z osobą nieprzytomną, wykonać podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu, jak udzielić pierwszej pomocy w urazach kończyn, a także, jak wyposażyć apteczkę. Zwracana jest szczególna uwaga na rozwijanie nabytych umiejętności oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pierwszej pomocy.

Efekty edukacji dla bezpieczeństwa. - Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych kładzie nacisk m.in. na kształcenie umiejętności praktycznych, powtarzanych możliwie często, szczególnie przy nauce pierwszej pomocy. Zakłada się bowiem, że wyrabianie w ten sposób u uczniów odpowiednich nawyków ma istotne znaczenie w wykorzystywaniu przez nich zdobytych umiejętności w warunkach realnego zagrożenia, kiedy naturalnie występujący wysoki poziom stresu utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej. Czyli ci młodzi ludzie poznają w szkole i będą potrafili na ulicy wykonać podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, będą umieli rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia, wykonać uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą, zastosować automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).

Czy prowadzone są dalsze prace resortu w zakresie edukacji pierwszej pomocy – nie wiemy? (jm)