Rozmowy

Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza!

13 kwietnia 2023

Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza!
Maciej Wroński, prawnik, prezes związku pracodawców TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 673 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wchodzi ono w życie 25 kwietnia br., z wyjątkiem tych przepisów, dla których przewidziano dłuższe vacatio legis.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk transportowych pracodawców oraz samych kierowców, racjonalizując proces uzyskiwania i przedłużania uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych. Z dużą satysfakcją możemy odnotować, że uwagi zgłoszone przez Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska, podczas konsultacji społecznych tego aktu prawnego, zostały w znacznej mierze uwzględnione w opublikowanych przepisach.

Wśród istotnych z transportowego punktu widzenia zmian należy odnotować:

* zwolnienie podmiotów prowadzących szkolenia z obowiązku weryfikacji w profilu kierowcy zawodowego aktualności orzeczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – pozwoli to na wykonywanie tych badań bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy, a tym samym wydłuży okres ważności tych dokumentów;

* odejście od obowiązku potwierdzania wpisów w dokumentacji w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na rzecz unikalnego identyfikatora i hasła nadanych w ww. systemie – to ułatwienie wraz z innymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez rozporządzenie uprości wewnętrzne procedury, co może pozwolić na obniżenie kosztów działania jednostek szkolących;

* zaliczenie do modułów szkolenia okresowego zawierających zajęcia praktyczne tych jednostek dydaktycznych, które są prowadzone w sali (np. na trenażerach tachografów cyfrowych);

* w odniesieniu do nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learnig) – rozszerzenie zakresu tego szkolenia o nowe formy zajęć takie, jak ćwiczenia, pokazy, prezentacje lub testy; wprowadzenie możliwości zmiany kolejności przeprowadzanych zajęć; a także odejście od obowiązku potwierdzania logowania do systemu przez kody wysyłane na telefon osoby szkolonej;

* wprowadzenia zasady, iż godzina zajęć i ćwiczeń jest równa 60 minutom, a w każdej godzinie uwzględnia się także przerwę w zajęciach i ćwiczeniach trwającą od 5 do 10 minut – co z jednej strony pomoże skrócić okres szkolenia, a z drugiej strony będzie zgodne z wytycznymi dot. nauczania dorosłych;

* przywrócenie wydawania osobie szkolonej świadectwa kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej.

Opublikowane rozporządzenie jest kolejnym przykładem, że dialog społeczny rozpoczęty przez obecne kierownictwo Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury może przynieść dobre rezultaty. I za to należą się pod adresem urzędników z ulicy Chałubińskiego słowa podziękowania.

Niestety TLP nie udało się przekonać Ministerstwa Infrastruktury do wycofania się z wprowadzonego w marcu 2022 roku rozwiązania wprowadzającego Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) oraz nakładającego obowiązki związane z tym profilem na kierowców, ośrodki szkolenia i na wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Nadal stoimy na stanowisko, że jego wdrożenie odbyło się z naruszeniem prawa w zakresie przekroczenia ustawowych delegacji oraz w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych przez niektóre z podmiotów upoważnionych do tego w przepisach wykonawczych.

Uważamy także, iż oprócz zysków dla dostawców usług teleinformatycznych, wdrożenie PKZ-tu nie dało żadnych pozytywnych efektów w zakresie lepszego przygotowania zawodowego kierowców do wykonywania zadań służbowych związanych z przewozem drogowym i dosyć niewielkie (nieproporcjonalnie małe w stosunku do kosztów społecznych) efekty w zakresie walki z nieuczciwą konkurencją i szarą strefą w szkoleniach. Jeszcze raz potwierdziło się przysłowie, że od samego mieszania herbata nie staje się słodsza!

Maciej Wroński (Źródło: TLP)