Legislacja

„Wrzutka” dot. tzw. punktów karnych dla piratów drogowych oraz kursów redukujących

13 kwietnia 2023

„Wrzutka” dot. tzw. punktów karnych dla piratów drogowych oraz kursów redukujących
Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie plenarne 12 kwietnia 2023 r. - retransmisja (godz. 23.06-00.01 [kliknij] (fot. screen)

W Sejmie trwa procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Infrastruktury, wczoraj - obrady plenarne. Do rządowego projektu trafiły tzw. wrzutki. Te już nie dotyczą zmian dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów taksówek „na aplikację” lecz powrotu do wycofanych rozwiązań dot. tzw. punktów karnych.

Procedowanie. W Komisji Infrastruktury [kliknij] do procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3045 [kliknij] oraz 3121 [kliknij], ustawy której celem były dwie kwestie: likwidacji opłaty ewidencyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów „na aplikację”. Tymczasem niespodziewanie, bez jakiejkolwiek dyskusji do projektu trafiły przepisy przywracające roczny okres kasowania tzw. punktów karnych oraz kursy redukujące prowadzone w word-ach. Wczoraj nad tym uzupełnionym o „wrzutki” projektem i sprawozdaniem Komisji Infrastruktury odbyła się debata plenarna. Mimo bardzo późnej pory i rażącej absencji posłów dyskusja odbyła się, wypowiedzieli się przedstawiciele klubów i kół, złożyli własne poprawki. Z tego też powodu projekt wraca do Komisji Infrastruktury.

„Wrzutki”. Sens zmian zaproponowanych przez rząd to zniesienie opłaty ewidencyjnej i zmiana przepisów dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług taksówek „na aplikację” kierowanych przez obcokrajowców. Jednak do projektu trafiły - oczywiście niespodziewanie” tzw. wrzutki: - Umożliwiamy automatyczny zwrot prawa jazdy. Przywracamy roczny okres, po którym usuwa się punktu karne kierowcom - informował w mediach społecznościowych poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek. Internauci zareagowali natychmiast: „Wsparcie dla piratów i przestępców drogowych? Faktycznie jest się czym chwalić …”; „Promocja piratów drogowych? Łamania przepisów ruchu drogowego? Dwa razy szybsze czyszczenie konta z punków karnych?”; „Czyli chcecie, by było więcej wypadków drogowych.” itd. Jak poinformowała stacja Radio RMF: „Poprawki formalnie zgłosił na komisji Jerzy Polaczek. Pytany dlaczego, odpowiada, że takie było uzgodnienie między resortami cyfryzacji, infrastruktury i klubem PiS. Minister cyfryzacji wskazuje, że taka była wola Ministerstwa Infrastruktury, a to z kolei wskazuje na cyfryzację.”. Posłowie uzupełniony projekt uchwalili głosami 28 posłów (29 obecnych), przy 1 głosie wstrzymującym się. Czy wówczas zauważyli „wrzutki”? Raczej nie bo dyskusja merytoryczna odbyła się dopiero właśnie podczas obrad plenarnych. Oto poprawki, których nie było w projekcie rządowym, a zostały dodane, mamy w ten sposób całkiem nowy art. 7 procedowanej ustawy:

„Art. 7. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) w art. 17:

1) w ust. 1:

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „pojazdami silnikowymi oraz motorowerami” zastępuje się wyrazami „pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami”,

b) w zdaniu drugim wyrazy „pojazdem silnikowym lub motorowerem” zastępuje się wyrazami „pojazdem silnikowym, motorowerem lub tramwajem”;

2) w ust. 2 i 3 wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazami „1 roku”; [przyp. red. tyg. PD@N - obowiązujące brzmienie ustawy: „2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. 3. Jeżeli w sprawie o naruszenie, o którym mowa w ust. 1, nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 2 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.].

3) uchyla się ust. 6;

4) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6f w brzmieniu:

„6a. Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

6b. Szkolenie organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na warunkach, w sposób i według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

6c. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 6a, wydając uczestniczącej w nim osobie zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6d. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, o której mowa w ust. 3, jeżeli do dnia przestawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

6e. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6f. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.”;

5) w ust. 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) warunki i sposób oraz program szkolenia, o którym mowa w ust. 6a;

6) wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 6a.”.

Wczoraj, podczas obrad plenarnych o północy odbyła się dyskusja, niestety sala pusta i były to wypowiedzi dyżurnych przedstawicieli klubów i kół poselskich. Kilka z nich złożyło własne poprawki, dlatego też projekt wraca do Komisji Infrastruktury. Tu debata zaplanowana na jutro - 14.4; godz. 9.30. Zgadzamy się z komentatorami, iż wiele wskazuje na to, że zmiany zostaną przyjęte i to jeszcze na tym posiedzeniu. Przepisy określone w przywołanym powyżej art. 7 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (jm)