Rozmowy

Na odpowiedź ministra czekają już pół roku

3 kwietnia 2024

Na odpowiedź ministra czekają już pół roku
(od lewej) Adam Bernard prezes, Adam Goss wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy [kliknij] (fot. ze zbiorów OSITJ)

Od 23 sierpnia 2023 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy bezskutecznie czeka na odpowiedź na wystosowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji pismo [kliknij]. Dziś po raz kolejny piszą do ministra – dziś już nowego - w sprawie rozporządzenia MSWiA dot. ewidencji kierujących pojazdami przekraczających przepisy ruchu drogowego [kliknij].

Stanowisko OSITJ. Zarząd OSITJ 28 marca br. wysłał do ministra spraw wewnętrznych i administracji swoje stanowisko w sprawie rozporządzenia MSWIA dotyczące ewidencji kierujących pojazdami przekraczających przepisy ruchu drogowego. To kolejne – po pół roku pismo i propozycja w interesującej wszystkich kierowców, którzy przekraczają obowiązujący limit tzw. punktów karnych. Autorzy wystąpienia zwracają uwagę, iż przywołane rozporządzenie było procedowane przez poprzedni rząd w ekspresowym tempie, bez wystarczającego czasu na konsultacje społeczne. Aktualnie prośba o rozważenie wprowadzenia zmian w przywołanym rozporządzeniu zostało ponowiona z uzasadnieniem: „Rzeczywistość pokazała, że wszystkie nasze zastrzeżenia formułowane w poprzednim piśmie znalazły pełne potwierdzenie w rzeczywistości. Zajęcia praktyczne polegające na dwukrotnym hamowaniu awaryjnym na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nie przynoszą żadnych wymiernych efektów ani korzyści dla uczestników kursów, którymi są kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego. Szkolenie, które powinno poprawiać świadomość oraz przynosić cenną wiedzę i umiejętności osobom w nim uczestniczącym, w znikomym stopniu realizuje założone cele. Ponawiamy więc nasze postulaty:

1. Proponujemy rozszerzyć moduł zajęć praktycznych do 3 godzin. W naszej opinii jest to optymalny czas, żeby uświadomić uczestnikom szkolenia, jak prędkość wpływa na drogę hamowania, jakie niesie to za sobą konsekwencje oraz pokazać jak prawidłowo i efektywnie wykorzystać systemy bezpieczeństwa czynnego we współczesnych samochodach. 

2. Aby takie szkolenie praktyczne było efektywne, należy je przeprowadzić w odpowiednich warunkach (na płycie poślizgowej) i przez odpowiednio wyszkoloną kadrę, która nie tylko wykaże różnicę w drodze hamowania z różnych prędkości, ale również uświadomi inne czynniki mające wpływ na bezpieczne prowadzenie pojazdu.

3. W świetle obowiązujących przepisów wszelkie szkolenia praktyczne osób posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym mogą prowadzić wyłącznie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Kwetię tę reguluje  w Rozdziale 17 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.). Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajmowało tez wielokrotnie Ministerstwo Infrastruktury. 

I konkluzja: „W naszej opinii Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie są przygotowane infrastrukturalnie ani merytorycznie do bezpiecznego i prawidłowego przeprowadzenia tego typu zajęć. Właściwe wykonywanie manewru hamowania awaryjnego na placu egzaminacyjnym WORD-u (który to plac służy jedynie do sprawdzenia podstawowych umiejętności w zakresie manewrowania pojazdem przy minimalnych prędkościach) jest po prostu niewykonalne. Do realizacji tego zadania niezbędna jest infrastruktura Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w postaci m.in. płyt poślizgowych i wysokie kompetencje osób prowadzących zajęcia – instruktorów techniki jazdy zajmujących się zawodowo tą tematyką.

W naszej ocenie głównym celem ćwiczeń praktycznych na kursie redukującym punkty karne powinno być uświadomienie kierowcom wpływu nadmiernej prędkości na długość drogi zatrzymania oraz na zagrożenia wynikające z przeceniania własnych umiejętności oraz granic działania systemów bezpieczeństwa znajdujących się w samochodzie.

Proponujemy: określenie optymalnego czasu trwania zajęć praktycznych - 3 godziny (1 godzina = 60 min.); doprecyzowanie tematyki zajęć praktycznych; realizację zajęć praktycznych wyłącznie na terenie Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy; przeprowadzanie zajęć praktycznych wyłącznie przez osoby posiadające ważne uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Wymierne korzyści z zaproponowanego rozwiązania: osoba szkolona będzie mogła przekonać się, jak niewielki nawet przyrost prędkości zmienia długość  drogi zatrzymania; uczestnik szkolenia uświadomi sobie, że najnowocześniejsze nawet technologie w aucie mają granice swojego działania; uczestnik szkolenia zweryfikuje wyobrażenia o swoich umiejętnościach; kurs odbywać się będzie zgodne z obowiązującymi przepisami - zajęcia praktyczne będą prowadziły uprawnione podmioty, czyli Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy.

Z naszych długoletnich doświadczeń wynika, że tego typu praktyczne szkolenia potrafią zmienić świadomość i punkt widzenia nawet najbardziej pewnego siebie kierowcy i mają zasadniczy wpływ na jego późniejsze zachowanie na drodze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczestnicy tego typu kursów bardzo pozytywnie odbierają przyswojoną wiedzę i jeżdżą ostrożniej. W załączeniu przesłano propozycję projektu załącznika nr 9 do rozporządzenia. Wskazano także, iż korekty wymaga także § 10 ust. 2, który powinien brzmieć: „Szkolenie składa się z 8 godzin wykładów, a także z ćwiczeń praktycznych. Jedna godzina wykładów równa się 45 minutom, a ćwiczeń praktycznych równa się 60 minutom.”

Autorzy zaprezentowanego stanowiska deklarują współpracę i pomoc w każdej formie. Co na to Pan Minister? Będziemy informowali. (jm)