Rozmowy

Porozmawiajmy o okresie próbnym (cz. 2)

15 stycznia 2018

Porozmawiajmy o okresie próbnym (cz. 2)

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: I jeszcze 8. miesięczny zakaz pracy zarobkowej na stanowisku wymagającym uprawnień kierowcy. Też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ściśle związanej z prowadzeniem auta. Zarówno kat. B jak i A? Czyli też dla posiadaczy kategorii motocyklowych?

Odpowiada Marek Górny (szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu ruchu drogowego): Tego ograniczenia nie za bardzo rozumiem, gdyż ustawa o transporcie drogowym dopuszcza  kierowanie zawodowe pojazdami kat. A, B, B+E (art. 39a ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym) bez spełniania kryterium wieku. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem jest zrozumiały i można go zaakceptować, lecz czy rozwożenie pizzy, czy doraźne prowadzenie pojazdu służbowego nie jest przesadą? Brak konsekwencji prawnej świadczy o bardzo wąskim spojrzeniu na zagadnienie gospodarcze występujące w naszym kraju. Jestem zwolennikiem jak najwcześniejszego wchodzenia w ruch drogowy przez młodych ludzi, lecz pod warunkiem generalnej zmiany systemu wychowania komunikacyjnego społeczeństwa. Wiek nie może być jedynym kryterium umożliwiającym prowadzenie pojazdu, bo to nie on lecz poziom dojrzałości emocjonalnej jest warunkiem  bezpieczeństwa.

Tym bardziej, że wystarczy bezpośrednio po uzyskaniu prawa jazdy kat. B ukończyć kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną i już można zostać zarówno kierowcą zawodowym, jak i przedsiębiorcą transportowym. Nie jest to połączone z koniecznością uzyskania prawa jazdy wyższej kategorii. O świadectwo kwalifikacji zawodowej można się ubiegać przed uzyskaniem uprawnień do kierowania. Ponadto treści kwalifikacji wstępnej nie przystają do zagadnień związanych z wykonywaniem przewozów pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony. Ten rodzaj transportu jest ustawowo wyłączony zarówno z ustawy o transporcie  drogowym , jak i innych ustaw np. o czasie pracy kierowców. Część praktyczna  tego szkolenia również odbywa się na pojazdach, o których kierowca kat. B nie ma pojęcia. Zapis ust. 4 art. 91  ustawy o kierujących pojazdami jest w obecnym stanie prawnym oderwany od realiów.

Pytanie: Co do zatrudnienia na pojeździe służbowym? Wspomniana osoba z kategorią A1, rozwożąca pizzę po szkole swoim motocyklem, nagle straci zatrudnienie, gdy uzyska kategorię B, albo - co bardziej realne - w razie wypadku na motocyklu gdy jest w okresie próbnym ściągnie na siebie i na pracodawcę kłopoty?

Odpowiedź: Przepis art. 91 ustawy o kierujących ogranicza się w swoim zapisie jedynie do kat. B - „Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument”. Wobec tego  ograniczenie winno objąć jedynie pojazdy kat B.

Przypomnijmy że uprawnienia kategorii B pozwalają na kierowanie (art. 6 ust1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami):

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Dlatego  nie widzę przeciwskazań do  pracy w charakterze dostawcy pizzy motocyklem, lecz spełniającym wymogi przewidziane co najmniej  dla kat. A1.

Pytanie: Jak oceniają nasi Czytelnicy zabrakło zapisu, że osoba z prawem jazdy na motocykl gdy uzyska kategorię B po raz pierwszy, jest objęta ograniczeniami prędkości także gdy kieruje motocyklem. Czyli mamy dziwną sytuację, gdzie ktoś uzyskał kategorię A1 w wieku 16 lat, po dwóch latach uzyska kategorię B w momencie gdy okres próbny będzie obowiązywał, i nagle musi się stosować do ograniczeń prędkości wynikających z przepisów o okresie próbnym gdy kieruje i samochodem, i motocyklem. Jak Pan to widzi?

Odpowiedź: Jak wyżej wspomniałem przepis ten będzie przepisem martwym w świadomości kierowców. Nadzór będzie miał charakter przypadkowy, chyba ze będą prowadzone „obławy” jak na pijanych kierowców (co w ich przypadku popieram). Podobnie jak wyżej wspomniałem  okres próbny dotyczy wyłącznie kat. B. Tak więc ograniczenia dotyczą go jedynie przy kierowaniu pojazdami tej kategorii.

Pytanie: Niewiele mówi się, że planowany okres próbny będzie mógł być przedłużony. Komu?

Odpowiedź: Problem ten jest jasno sprecyzowany w art. 92 ust 1 ustawy o kierujących pojazdami. Okres próby może być przedłużony o kolejne 2 lata w przypadku dwukrotnego popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatem karnym, wyrokiem sądu  oraz w przypadku wojskowych orzeczeniem organu w postepowaniu dyscyplinarnym. Katalog wykroczeń będących podstawą przedłużenia okresu próby zamieszczono w ust. 4 art. 92. Wymienia on takie wykroczenia jak:

- niezachowanie należytej ostrożności w strefie zamieszkania ( art. 86 KW ) jak i poza tą strefą  (art. 98 KW),

- prowadzenie  pojazdu w wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka ( art. 86 ust.2 i art. 87 KW),

- przekroczenie  wymaganej ustawa lub znakami  prędkości o 30 km/h ( art. 92a KW)

- wykroczenia związane z wyprzedzaniem w miejscach niedozwolonych (art. 24 i art.11 u PoRD)

- nie zastosowanie się do  przepisów i znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli (art. 25 ust. 1-3 u PoRD)

- nie zachowanie ostrożności  i nie udzielenie  pierwszeństwa  pieszym  w obszarze przejścia dla pieszych, wyprzedzania  przed i na przejściu, omijanie pojazdy który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jazda po chodniku i przejściu dla pieszych ( wzdłuż) oraz innych przepisów związanych z ochrona  osób pieszych (art. 26 ust 1-3 i 7 u PoRD)

- nie przestrzeganie  przepisów związanych z przejazdami dla rowerzystów ( art. 27 ust. 1,1a i 4 u PoRD).

Ponadto okres próby może być przedłużony  o czas  zatrzymania  prawa jazdy wynikającego z przyczyn medycznych lub psychologicznych.

Pytanie: Młody kierowca odbiera uprawnienia i musi na pojeździe, którym będzie się poruszał nakleić zielony listek? Jak długo będzie jeździł tak oznaczonym pojazdem? Na motocyklu też będzie trzeba taki przykleić?

Odpowiedź: Jak już zaznaczyłem okres próbny dotyczy osób, które po raz pierwszy uzyskały uprawnienia kat. B. Natomiast „zielony listek” umieszczony ma być z tyłu i z przodu pojazdu - przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego. Tak więc problem będzie jedynie z pojazdami AM.

Pytanie: Czytelnicy pytają - Osoba w okresie próbnym nie będzie mogła kierować motorowerem przez pierwsze osiem miesięcy od otrzymania prawa jazdy kategorii B?

Odpowiedź: Nie rozumiem dla czego by nie mogła, przecież posiadanie prawa jazdy kat. B uprawnia nas do kierowania pojazdami AM czyli popularnie nazywanymi motorowerami. Nie mogła by natomiast kierować motocyklem kat. A1, gdyż  to może robić dopiero po trzech latach od uzyskania prawa jazdy kat. B.

Pytanie:Nadeszła chwila podsumowania. Czyli Pana zdaniem okres próbny jest dobry dla młodych kierowców? Czy powinien być wprowadzony z dniem 4.6.2018? Może z inną datą? A co – Pana zdaniem – należałoby zmienić?

Odpowiedź: Jak już wspominałem na początku okres próbny jest dobrym kierunkiem. Jest to forma nadzoru i „opieki” nad młodymi kierowcami sprawdzający się w większości krajów UE. Czy data 4.06.2018 jest dobrą datą do wprowadzenia tych przepisów, to zależy czy  zostaną rozwiane moje wątpliwości , które pozwoliłem sobie przedstawić wcześniej. Decyzję podejmą osoby uprawnione, liczę że pochylą się nad moimi wątpliwościami w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo na drogach. Podsumowując moje wątpliwości za konieczne uznałbym:

- analizę skuteczności dydaktycznej proponowanego kursu dokształcającego zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej,

- analizę realności realizacji szkolenia praktycznego w oparciu o istniejącą na dzień wejścia w życie przepisów bazę ODTJ,

- analizę skuteczności kontroli przestrzegania prędkości przez kierujących w okresie próbnym,

- analizę wszystkich przepisów jakie obowiązują pod względem ich spójności i logiki, szczególnie w odniesieniu do zawodowego wykorzystywania uprawnień.

Pytanie: I jeszcze raz Czytelnik. Czołem! Mam pytanie odnośnie nowych przepisów związanych z prawem jazdy. W czerwcu 2018 minie dwa lata, odkąd będę posiadał prawo jazdy kat. A. Będę miał wówczas też przejechane ok. 60 tys. km na motocyklu i zrobione (co najmniej) dwa szkolenia dodatkowe. Czy wówczas też będzie mnie obowiązywał okres próbny i kursy doszkalające, jeśli zdecyduję się na prawo jazdy kat. B? I na autostradzie motocyklem będę mógł (…) jechać (red.) 140 km/godz., a autem 100 km/godz.?

Odpowiedź: Jak już zaznaczyłem okres próbny dotyczy osób, które po raz pierwszy uzyskały uprawnienia kat. B. Tak więc moim zdaniem będzie Pan mógł jeździć z dwoma prędkościami, byle bezpiecznie i z głowa na karku.

Dziękujemy za rozmowę.

Pytania zadała Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS