Rozmowy

Prezes Tomasz Dziuganowski o planach i pomysłach KSE

13 stycznia 2022

Prezes Tomasz Dziuganowski o planach i pomysłach KSE
Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, egzaminator (fot. ze zbiorów T. Dziuganowskiego)

Jesienią minionego roku Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów przeprowadziło wyboru. W fotelu prezesa zasiadł Tomasz Dziuganowski. Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS poniżej publikuje rozmowę z wcześniej wiceprezesem, dziś prezesem Rady Głównej KSE, który mówi o problemach, ale też solidarności środowiska i innych ważnych sprawach, a wszystko na tle potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachęcamy do lektury. Redakcja

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Wpisana do KRS pełna nazwa została zarejestrowana jako: KRAJOWE STOWARZYSZENIE EGZAMINATORÓW KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW wpisu dokonano 26.6.2002 r. Czyli w nadchodzącym 2022 r. będziecie Państwo obchodzili swoje 20.lecie? Będą jakieś podsumowania?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: Każda okrągła rocznica powstania instytucji czy organizacji jest okazją do spojrzenia wstecz i dokonania przeglądu dokonań lub osiągnięć. Podobnie będzie w przypadku jubileuszu 20-lecia powstania Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. Rada Główna KSE planuje w połowie 2022 roku zorganizować jubileuszowe spotkanie, nad którego formą obecnie pracujemy. Przełom wieku XX i XXI to w zasadzie początek działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Mam zaszczyt pracować Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach od 1 lipca 1998 roku więc praktycznie od początku byłem „naocznym świadkiem” jak tworzył się nowy system egzaminowania kierowców w oparciu o WORD-y. Początki nie były łatwe, ale przy dużym zaangażowaniu wszystkich osób zatrudnionych w WORD-ach, trudności i problemy były sukcesywnie rozwiązywane. Powstała też potrzeba ogólnokrajowego zintegrowania całego środowiska w celu wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań dla dobra nowego systemu egzaminowania, a tym samym dla podnoszenia poziomu BRD. Planowane spotkanie jubileuszowe będzie okazją do przeglądu działań podejmowanych na przestrzeni 20 lat działalności KSE w obecności - mam nadzieję – przedstawicieli środowisk uczestniczących w tworzeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju, jak również z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, którzy zostaną zaproszeni na ten jubileusz. Zakres, forma i termin planowanego spotkania jubileuszowego może być uzależniony od sytuacji pandemicznej w kraju.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Ostatnimi laty trochę cicho było o KSE, proszę więc naszym Czytelnikom przybliżyć kogo znajdujemy w gronie członków Stowarzyszenia? Jak wiele osób skupia? I oczywiście jaki jest jego podstawowy cel statutowy?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: Jeśli wspominamy kadencję Rady Głównej KSE w okresie 2017–2021, to należy zaznaczyć że nie był to łatwy czas na realizację statutowych działań KSE. W latach 2017–2019 RG KSE wykonała ogromną pracę w przedmiocie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. W pierwszym kwartale 2017 roku dzięki przychylności i zrozumieniu kierownictwa Departamentu Ruchu Drogowego MI został utworzony Zespół Doradczy, w skład którego wchodzili m. in. przedstawiciele Rady Głównej KSE oraz organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy – PIGOSK, OIGOSK i PFFSK. W tak szerokim gronie, pod kierownictwem pana Bogdana Oleksiaka – Dyrektora Departamentu Ruchu Drogowego MI, prowadzone były szeroko zakrojone prace nad zmianą przepisów regulujących proces szkolenia i egzaminowania kierowców. Owocem tych prac są zmiany m. in. ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia wykonawcze. Od początku działalności Zespołu Doradczego przyjęto zasadę nie ujawniania postępów prac. Stąd jak Pani wspomniała cicho było o KSE. Efekty były jednak widoczne, gdyż już w 2019 roku zostały zmienione zasady koordynacji pracy egzaminatorów poprzez przyjęcie ogólnokrajowych standardów pracy egzaminatorów w zakresie obsługi oraz ilości osób egzaminowanych w WORD-ach. Kolejne owoce naszej współpracy weszły lub wejdą w życie niebawem.

Korzystając z okazji uprzejmie informuję, że podstawowym celem statutowym działalności Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów jest integracja środowiska zawodowego egzaminatorów poprzez:

1) reprezentowanie egzaminatorów – członków Stowarzyszenia,

2) wzajemna wymiana informacji z zakresu działalności zawodowej,

3) inicjowanie i organizowanie szkoleń w celu doskonalenia zawodu egzaminatora,

4) inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej, sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych całego środowiska egzaminatorów,

6) współpraca z organizacjami działającymi w zakresie ruchu drogowego, motoryzacji, drogownictwa i szkolenia kierowców,

7) prowadzenie wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą,

8) współdziałanie i ścisła współpraca z właściwym Ministerstwem ds. Transportu, z kierownictwem ośrodka egzaminowania i organizacjami w nim działającymi,

9) reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej oraz udzielanie członkom pomocy, w tym szczególnie pomocy prawnej,

10) wypowiadanie się w sprawach publicznych.

Aktualnie Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów liczy ok. 300 członków zwyczajnych, w tym jest dwóch prezesów honorowych i kilku członków wspierających. Obecnie w kraju działa 17 oddziałów terenowych. Przynależność do Stowarzyszenia jest aktem wolnej woli, a członkiem zwyczajnym może zostać egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez właściwy organ nadzoru. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie. Ważne jest to, co daje KSE każdemu egzaminatorowi, ale również ważne jest też to, co egzaminator może zaoferować Stowarzyszeniu. Mamy zamiar w najbliższym czasie uruchomić działania, które pozwolą wyłonić z naszego grona tych egzaminatorów, którzy mogą swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wesprzeć nas w naszej pracy oraz dać nowe pomysły lub kierunki rozwoju.

Koniec 2019 roku przyniósł niepokojące wiadomości o rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2, co przełożyło się na znaczne ograniczenia działalności nie tylko Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów w 2020 roku oraz w pierwszym półroczu 2021 roku.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Przygotowując się do naszej rozmowy studiowałam także Kodeks etyczny egzaminatorów – to ważny dokument, w Waszych działaniach brakuje mi działań, inspiracji na rzecz podnoszenia kwalifikacji tego grona. Czy - w Pana ocenie - nie powinien to być nieco ważniejszy element działań Stowarzyszenia?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: W historii KSE nie brakowało działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji grupy zawodowej egzaminatorów. RG KSE inicjowała organizację szkoleń dla egzaminatorów również. z udziałem osób z organów nadzoru. Wspomnę konferencję szkoleniową w Garbiczu z udziałem egzaminatorów DEKRA i TUV, naradę szkoleniową w Szklarskiej Porębie przy aktywnym udziale pana Tomasza Piętki z MI, I Kongres egzaminatorów w Lublinie z udziałem pana Andrzeja Bogdanowicza – Dyrektora Departamentu Ruchu Drogowego MI, Konferencje szkoleniowe w Aleksandrowie Łódzkim, czy warsztaty doskonalenia eco-driving w Lublinie, w oparciu o ODTJ WORD Lublin z udziałem pracowników Urzędów Marszałkowskich, oraz ostatnio w lutym 2019 roku spotkanie integracyjno-szkoleniowe – wymiana doświadczeń w Nieporęciu, przy aktywnej obecności pana Bogdana Oleksiaka – Dyrektora Departamentu Ruchu Drogowego MI.

Obecnie realizacja zagadnienia systematycznego podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących odpowiedzialny zawód egzaminatora w skali kraju, by spełnić wysoki wskaźnik jakości tych szkoleń, wymaga zaangażowania grupy osób oraz zrozumienia ze strony osób wykonujących funkcje kierownicze w ośrodkach ruchu drogowego.

Należy stwierdzić, że realizacja tego zagadnienia odbiega od oczekiwań środowiska egzaminatorów. Oczywiście jako członkowie Stowarzyszenia zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest systematyczne podnoszenie swojej sprawności i umiejętności w zmieniającej się rzeczywistości.

Jedną z form podnoszenia kompetencji naszej grupy zawodowej były i są szkolenia okresowe tzn. warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów – organizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Z praktyki egzaminacyjnej i z racji pracy społecznej w Stowarzyszeniu stwierdzić należy, że jakość i zakres warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów organizowanych w WORD-ach jest na różnym poziomie. Muszę nadmienić, że ta sytuacja powoli ulega zmianie. Wreszcie mamy większą swobodę działania i większe możliwości. Tak więc już w tej kadencji Rady Głównej chcielibyśmy wprowadzić klika nowych rozwiązań związanych właśnie z tym zagadnieniem, które zaprezentujemy w Ministerstwie Infrastruktury.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Wydaje się to szczególnie ważne w świetle zapowiedzianych zmian ustawy o kierujących pojazdami, a przede wszystkim przejęcia szkoleń, w tym warsztatów dla instruktorów nauki jazdy przez WORD-y. Część pracy spadnie na egzaminatorów. Powinni być chyba bardziej przygotowani jako metodycy, powinni znać i umieć użyć coraz nowocześniejszych narzędzi edukacyjnych itd.?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: Przejęcie przez WORD-y pewnego zakresu działalności szkoleniowej stało się faktem na mocy zmiany ustawy o kierujących pojazdami. Jest to zatem kolejny argument, aby definitywnie zmienić system podnoszenia kompetencji i kwalifikacji egzaminatorów. Należy jednak pamiętać o tym, że za organizację pracy w WORD-ach odpowiada ścisłe kierownictwo ośrodka i od decyzji tych osób zależy sposób realizacji i poziom działalności szkoleniowej. Oczywiście Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów deklaruje szeroko rozumianą współpracę w tym zakresie, gdyż środowisko oczekuje zmian od lat. Niestety, do tej pory obowiązujące prawo oraz brak zdecydowanej woli do przemian utrudniały postęp w tej dziedzinie – mamy nadzieję, że zmiany w ustawie wymuszą na systemie poważne przekształcenia. Nadmienić należy, iż obecnie znaczna część pracujących egzaminatorów wywodzi się z grona instruktorów, którzy wykonując pracę w WORD-ach, a posiadając wcześniejsze doświadczenie w szkoleniu kandydatów na kierowców, mogą znacznie podnieść walor warsztatów instruktorskich, przeprowadzając je na bardzo wysokim poziomie. To egzaminatorzy w systemie mają dostęp do najczęściej popełnianych błędów przez osoby egzaminowane, a z racji tego, że jest to jeden z głównych tematów warsztatów dla instruktorów, to właśnie to środowisko zawodowe może bardzo dokładnie opisać te błędy, które często zazębiają się z kolejnym tematem, czyli błędami popełnianymi przez instruktorów podczas szkolenia.

Planujemy pewne działania w tym zakresie, ale na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić.

Nowe zadania WORD-ów z zakresu działalności szkoleniowej i oświatowej stanowią pewne wyzwanie. Trzeba mieć również świadomość, że wśród egzaminatorów są absolwenci wyższych uczelni technicznych, czy humanistycznych często o specjalności nauczycielskiej, więc wielu egzaminatorów posiada przygotowanie pedagogiczne i z przyswojeniem nowoczesnych metod dydaktycznych nie powinno być problemu. Do prowadzenia nowoczesnej działalności szkoleniowej niezbędne jest również doposażenie WORD-ów w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz środki przekazu wiadomości.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Niedawno został Pan wybrany na funkcję Prezesa Rady Głównej KSE? Co Pan Prezes planuje, aby zostawić swój własny ślad w organizacji?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: W dniach 15-16 października 2021 roku w Proszeniu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym delegaci z oddziałów KSE dokonali wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Nie ukrywam, że jestem członkiem KSE od 2003 roku, a od 2014 roku pełniłem nieprzerwanie funkcję wiceprezesa Rady Głównej KSE. Wybór mojej osoby na prezesa RG KSE traktuję jako zaszczyt, wyróżnienie i duży kredyt zaufania, ale przede wszystkim jako służbę i zobowiązanie do pracy na rzecz środowiska egzaminatorów oraz dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prezes RG KSE bez pomocy i zrozumienia najbliższego grona współpracowników z Rady Główniej, jak również bez wsparcia i pomocy wszystkich członków KSE i egzaminatorów niezrzeszonych, sam jeden niewiele może zdziałać, dlatego tak ważna jest współpraca każdej jednostki działającej w tym środowisku. W tej materii ważne jest również zrozumienie i wsparcie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, jak również ze strony osób pełniących funkcje kierownicze w WORD-ach. Po dokonaniu stosownych i formalnych zmian w KRS, w listopadzie 2021 roku Rada Główna KSE jako pierwszy krok zadeklarowała chęć wzmocnienia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.

Mam wiele planów i pomysłów, które będę chciał przy współpracy z KSE systematycznie wprowadzać w życie, a czas pokaże... ile uda się z tego zrealizować i jaki wkład w działalność KSE po sobie pozostawię. Okres czterech lat to dużo i mało, wiele zależy również od sytuacji gospodarczej kraju i od skali rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Już teraz przy okazji zapowiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w przepisach jako egzaminator i prezes RG KSE, życzę sobie i moim koleżankom i kolegom z branży aby wszelkie zmiany, których dokonuje i będzie dokonywać Ministerstwo Infrastruktury w naszej materii, zachowywały spójność, transparentność i jasność regulacji prawnych na poziomie zarówno aktów wyższego, jak i niższego rzędu oraz zbieżność systemu komputerowego PWPW przewidzianego do obsługi osób egzaminowanych z w/w aktami. Bardzo ważnym i niezwykle istotnym elementem systemu egzaminowania kierowców jest właściwy i merytoryczny nadzór nad procesem egzaminowania. Z informacji, które docierają do RG KSE wiemy, że w kraju bywa z tym różnie i nad tym problemem RG KSE chciałaby się pochylić w najbliższym czasie – stosowne propozycje przedstawimy w tej materii w Ministerstwie Infrastruktury.

Rada Główna KSE podejmie również działania w kierunku wzmocnienia i rozszerzania działalności Krajowej Rady Audytorów.

Zmiany wymaga również system finansowania działalności ośrodków ruchu drogowego oraz system wynagradzania egzaminatorów. W tej ostatniej sprawie Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów złożyła do Ministra Infrastruktury w kwietniu 2020 roku stosowny projekt zmian. Idea zmian, w formie petycji z dnia 16 września 2021 roku złożonej przez Komitet Egzaminatorów RP do Ministra Infrastruktury, została w 2021 roku poparta przez znakomitą większość, bo przez 90℅ egzaminatorów pracujących w WORD-ach, co uznajemy za sukces solidarności naszego środowiska.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Skąd - Pana zdaniem - od lat trwające niezrozumienie (delikatnie nazywając) pomiędzy instruktorami i egzaminatorami. Wspólnie przecież pracującymi na rzecz dopuszczenia do ruchu drogowego bezpiecznego kierowcy?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: To długa i niechlubna historia całego środowiska. Zacząć należy od tego, że instruktorzy i egzaminatorzy chcą ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniami, podnosić wspólnie kwalifikacje i na tym polu widzimy już pewną poprawę tych relacji. W naszym kraju dostrzegamy to, że istnieją WORD-y, w których współpraca z ośrodkami szkolenia i instruktorami układa się bardzo dobrze. Sukces ten w dużej mierze zależy od osób ze ścisłego kierownictwa WORD-u, od ich podejścia do szkól i instruktorów – tam gdzie Dyrektorzy WORD-ów zrozumieli, że to ośrodki i instruktorzy zapewniają nam osoby do egzaminowania, ten mur został dawno zburzony. Z powodu kilku niechlubnych przypadków korupcyjnych w skali kraju, sztucznie rozszerzono problem na cały kraj motywując opisane sytuacje prewencyjnymi działaniami antykorupcyjnymi, wprowadzając dystans pomiędzy środowiskami.

Historii nie da się zmienić, ale można i trzeba pracować na teraźniejszością i przyszłością.

Obecnie jest realna szansa na zmianę tej sytuacji. Zdecydowanie chcą tego właściciele ośrodków szkolenia, instruktorzy, egzaminatorzy, jak również pewna część dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, którzy zauważyli tą współpracę z OSK u innych dyrektorów i wynikającego z tego tytułu korzyści dla obu środowisk. W kadencji 2021-2025 chciałbym doprowadzić do pozytywnych relacji miedzy tymi środowiskami, by wspólny cel jakim jest wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanowił nadrzędny aspekt działalności zarówno w pracy instruktorów, jak i egzaminatorów.

Bezpieczeństwo ruchu na drodze, zdrowie i życie uczestników ruchu drogowego są najwyższymi i bezcennymi wartościami i to właśnie im musi być podporządkowany system szkolenia i egzaminowania kierowców.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Naszą rozmowę opublikujemy zaraz po Nowym Roku jakie przesłanie chciałby Pan zaadresować do swoich kolegów egzaminatorów, ale też do instruktorów, do całej branży, do kierowców?

Odpowiada Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: Mam nadzieję, że wywiad ukaże się niebawem w PRAWIE DROGOWYM@NEWS, a ponieważ jesteśmy na początku roku kalendarzowego życzę wszystkim egzaminatorom, instruktorom, właścicielom ośrodków szkolenia kierowców wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku, oby był to rok powrotu do normalności, nie tylko w szkoleniu i egzaminowaniu, ale również we wzajemnych kontaktach.

Kierowcom jak również wszystkim kierującym pojazdami na drodze życzę opieki św. Krzysztofa – patrona kierowców.

Korzystając z okazji chciałbym przekazać również dla osób pełniących funkcje kierownicze w WORD-ach najlepsze życzenia Noworoczne, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wielu sukcesów w zarządzaniu ośrodkami stanowiącymi jedno z głównych ogniw budowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Życzę również wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów w pracy zawodowej.

Dziękuję za rozmowę.

Pytania zadała Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS